دکتر آزاده سيديان

روانپزشک بزرگسال و روان درمانگر تحلیلی

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • دکترای حرفه ای پزشکی (MD)، دانشگاه علوم پزشکی اهواز (۱۳۷۵-۱۳۸۳)
 • تخصص روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان (۱۳۸۶-۱۳۸۹)
 • دوره روان درمانی تحلیلی مرکز مطالعات روانکاوی تهران  (۱۳۹۹-تاکنون)
 • بورد تخصصی اعصاب و روان سال 1389
 • دوره آموزشی انتقال متقابل ، مرکز هم آوا سال 1399
 • دوره آموزشی در حوالی سایکوز ، مرکز هم آوا سال 1399
 • دوره آموزشی زوج درمانی ، مرکز هم آوا سال 1399
 • دوره آموزشی گوش دادن تحلیلی ، مرکز هم آوا سال 1400
 • دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری ، انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران سال 1400
 • دوره آموزشی طرحواره درمانی ، انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران سال 1400

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 •  روان پزشک کلینیک دانشگاهی و بخش اعصاب و روان بیمارستان دانشگاهی 1389 – 1395
 • کلینیک خصوصی اعصاب و روان از سال 1389
 • روان درمانی تحلیلی از سال 1400

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

 •