فاطمه رمضانی

مشاور و روان درمانگر

من کارشناسی ارشد رشته مشاوره از دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشی هستم . در حال حاضر در کلینیک هیربد به رواندرمانگر شناختی رفتاری در زمینه اختلالات خلقی و مشکلات فردی خدمت شما هستم ….

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
 • دوره تخصصی طرحواره درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
 • کارگاه آموزشی درمانگری شناختی- رفتاری برای اختلال‌های افسردگی و اضطرابی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
 • کارگاه تخصصی روان‌درمانی شناختی- وجودی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • دوره آموزشی تربیت درمانگر شناختی وجودی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • دوره گروه درمانی با رویکرد شناختی وجودی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • درمان سیستمی-رفتاری اختلال‌های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی، موسسه آموزش عالی مدت زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
 • تشخیص و درمان مشکلات جنسی، موسسه آموزش عالی مدت زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، مدرس
 • تشخیص و درمان پارافیلیا، موسسه آموزش عالی مدت زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
 • خیانت‌های زناشویی: درمان شناختی رفتاری، انجمن روانشناسی ایران
 • فنون مصاحبه انگیزشی، انجمن روانشناسی ایران
 •  

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 •  مشاور و روان‌درمانگربا رویکرد شناختی-رفتاری و وجودی در زمینه اختلالات اضطرابی و وسواس، مشکلات در روابط بین فردی و مشاوره های گروهی در کلینیک اعصاب و روان هیربد.

  – مشاور و روان‌درمانگر کلینیک معین

  – همکاری داوطلبانه  با بخش تسکینی بیمارستان فیروزگر 1393

  – همکاری با دفتر برنامه‌ریزی و تعالی خانواده ،  وزارت ورزش و جوانان در زمینه‌های پژوهشی و آموزشی   ( 1393-1394)

  – عضو کمیته داوران جشنواره ملی ازدواج (1393).

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

 •  کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
  1- دوره تخصصی طرحواره درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
  2- کارگاه آموزشی درمانگری شناختی- رفتاری برای اختلال‌های افسردگی و اضطرابی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
  3- کارگاه تخصصی روان‌درمانی شناختی- وجودی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  4- دوره آموزشی تربیت درمانگر شناختی وجودی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  5- دوره گروه درمانی با رویکرد شناختی وجودی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  6- درمان سیستمی-رفتاری اختلال‌های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی، موسسه آموزش عالی مدت زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
  7- تشخیص و درمان مشکلات جنسی، موسسه آموزش عالی مدت زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، مدرس
  8- تشخیص و درمان پارافیلیا، موسسه آموزش عالی مدت زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
  9- خیانت‌های زناشویی: درمان شناختی رفتاری، انجمن روانشناسی ایران
  10- فنون مصاحبه انگیزشی، انجمن روانشناسی ایران