دکتر مهشید خزاعی

روانپزشک بزرگسال و روان درمانگر شناختی رفتاری

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • دکترای حرفه ای پزشکی (MD)، دانشگاه علوم پزشکی بابل (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱)
 • دوره تخصص روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷)
 • دوره زوج درمانی سال ۱۳۹۵
 • دوره روان درمانی شناختی-رفتاری  CBT سال ۱۴۰۰
 • دوره فرزندپروری مبنتی بر طرحواره سال ۱۴۰۰
 • دوره مداخله در سوگ سال ۱۴۰۰
 • دوره مشاوره پیش از ازدواج سال ۱۴۰۰

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 • فعالیت به عنوان پزشک خانواده  منوجان کرمان سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲
 • فعالیت به عنوان روانپزشک در بیمارستان ولی عصر فسا سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۸
 • فعالیت به عنوان روانپزشک بزرگسال بیمارستان ۲۲ بهمن قزوین از سال ۱۳۹۸
 • فعالیت در حوزه روانپزشکی کودک و نوجوان در بیمارستان قدس قزوین از سال ۱۳۹۹

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

 • برگزاری دوره آموزشی ترک اعتیاد شهر جهرم سال ۱۳۹۷ 
 • برگزاری کارگاه آموزش هوش هیجانی شهر قزوین سال ۱۳۹۶