دکتر پریسا زینلی

روان درمانگر بزرگسال با رویکرد پویشی کوتاه مدت (ISTDP)

من دكتري تخصصي روانشناسي و روان درمانگر تحليلي، پويشي بزرگسال با رويكرد ISTDP هستم ، در زمينه مشكلات بين فردي، ميان فردي، مشكلات خلقي، اضطراب و افسردگي، مي توانم به شما كمك كنم.

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • دكتري تخصصي روان شناسي عمومي ، دانشگاه ساوه
 • كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي ، دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
 • سطح سوم دوره جامع روان درماني پويشي فشرده و كوتاه مدت(ISTDP)موسسه علمي بينش نو ، دكتر ولي الله رمضاني با نظارت دكتر نيما قرباني
 • سطح دو، اصول و مباني روان درماني پويشي فشرده و كوتاه مدت (ISTDP)، موسسه علمي بينش نو، دكتر عليرضا زرندي با نظارت دكتر نيما قرباني
 • دوره آموزشي تخصصي روانپويشي فشرده و كوتاه مدت (ISTDP)، دكتر عليرضا طهماسب
 • دوره تخصصي رفتار درماني شناختي افسردگي اساسي، دكتر حسن حميد پور
 • دوره تخصصي رفتاردرماني شناختي(CBT): اختلال وسواسي_اجباري ، دكتر حسن حميد پور
 • دوره تخصصي رفتاردرماني شناختي(CBT): اضطراب فراگير، دكتر حسن حميدپور
  دوره ارزيابي و تشخيص به روش رفتاردرماني شناختي ، دكتر يعقوب شفيعي فرد
 • دوره تخصصي درمان شناختي _ رفتاري مقدماتي ، دكتر ندا علي بيگي
 • دوره تخصصي درمان شناختي _رفتاري نظارت باليني، دكتر ندا علي بيگي
  دوره تخصصي درمان شناختي_رفتاري اختلالات اضطرابي، دكتر ندا علي بيگي
 • دوره تخصصي درمان شناختي _ رفتاري افسردگي، دكتر ندا علي بيگي
 • دوره تخصصي رواندرمانگري كودك و نوجوانان با رويكرد CBT، دانشگاه تهران
  Sex Therapy Psychiatry and Psychology, professional Training
  Introduction to Neurofeedback Course
 • كارگاه تخصصي آزمون روزشاخ ، دكتر هادي بهرامي

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 • روانشناس و رواندرمانگر تحليلي پويشي فشرده و كوتاه مدت بزرگسالان از سال ١٣٩٧
 • روانشناس و رواندرمانگر بزرگسالان با رويكرد CBT ، ١٣٩٠-١٣٩٦
 • روانشناس و مدرس و مربي مهارت هاي زندگي كودكان و نوجوانان با رويكرد CBT، ١٣٩٤-١٣٩٦

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

 • مربي و مدرس دوره اميددرماني در دانشجويان

 • بررسي و پژوهش در حيطه مدلسازي و ارتباط اميد و افق زماني با رفتارهاي پرخطر و رفتار هاي سلامت مدار در جوانان

 • The Structural modeling of the health orientation behavior based on psychological capital among students of Tehran: time horizon as a mediator

 • The Structural modeling of the health and dangerous behaviors based on psychological capital and hardiness among students of Tehran universities

 • Time horizon a  mediator
  The Effectiveness of Hope Therapy on Time Horizon in University Students