سرور موسی زاده

درمانگر شناختی-رفتاری و طرحواره درمانگر

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز (۱۳۸۸-۱۳۹۲)
 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۹۳-۱۳۹۶)

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 • فعالیت به عنوان رواندرمانگر در کلینیک خصوصی آدورا از اسفند ۱۳۹۶تا اسفند ۱۳۹۷.
 • همکاری با آسایشگاه معلولین فیاض‌بخش مشهد به عنوان مربی روانشناس از اسفند ۱۳۹۶تا مهر ۱۳۹۷.
 • فعالیت به عنوان رواندرمانگر در کلینیک زندگی خوب تهران، مهر ۱۳۹۸تا ۱۳۹۹.
 • فعالیت به عنوان نوروتراپیست در مرکز علوم اعصاب سایبر از فروردین ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰.
 • فعالیت به عنوان درمانگر شناختی رفتاری  و طرحواره درمانگر در کلینیک مهروان از ۱۳۹۹ تا اکنون.
 • فعالیت به عنوان درمانگر شناختی رفتاری و طرحواره درمانگر در مرکز علوم اعصاب سایبر از سال ۱۳۹۹ تا اکنون.
 • فعالیت به عنوان طرحواره درمانگر در کلینیک شناخت و رفتار از زمستان ۱۴۰۰ تا اکنون.

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

 • برگزاری کارگاه 8 هفته‌ای خودشفقتی ذهن‌آگاهانه، پلی‌کلینیک مشاوره و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار ۱۳۹۶
 • ترجمه و چاپ کتاب فرزندپروری ذهن‌آگاهانه. نویسندگان: سوزان باگلز و کاتلین رستیفو. مترجمان: دکتر علی مشهدی، زهرا بندار کاخکی، حسین فرخی و سرور موسی زاده. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۴۰۰.
 • بررسی اثربخشی آموزش شفقت به خود بر استرس و خودکارآمدی فرزندپروری و تاب‌آوری مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم (در دست چاپ توسط فصلنامه اصول بهداشت روانی)
 •