آگوملاتین (Agomelatine) ﻳﻚ آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮای درﻣـﺎن اﻓﺴـﺮدﮔﻲ ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود (ﺑﻪ داروﻫﺎی ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ رﺟﻮع ﺷﻮد). اﻳﻦ دارو ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻳﺘﻢﻫﺎی ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ (روزاﻧـﻪ) اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح دوﭘﺎﻣﻴﻦ و ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. 

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

اشکال دارویی:

آگوملاتین ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮص و ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ.

مکانیسم عمل:

آگوملاتین ﻳﻚ آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻣﻼﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ اﺳـﺖ (رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎی M1 و M2) و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴـﺖ ۵-HT2C اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دارو اﺛـﺮی روی ﺟـﺬب ﻣﻮﻧـﻮآﻣﻴﻦ و ﺗﻤـﺎﻳﻠﻲ ﺑــﺮای اﺗﺼــﺎل ﺑــﻪ ﮔﻴﺮﻧــﺪهﻫــﺎی adrenergic، histaminergic، dopaminergic و benzodiazepine ﻧﺪارد.

موارد مصرف:

آگوملاتین ﺑﺮای درﻣﺎن دورهﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ در ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲرود. اﻳـﻦ دارو در ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﻳﺮ ۱۸ ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻓﻘـﺪان اﻃﻼﻋـﺎت ﻛـﺎﻓﻲ درﺑـﺎره ﺑـﻲ ﺧﻄـﺮی و ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ درﺑـﺎره ی اﺳـﺘﻔﺎده ی آن در ﺑﻴﻤـﺎران ۵۷ ﺳـﺎل ﺑـﺎ دورهﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﻮﻳﺰ آن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺮد.

دوزبندی در بزرگسالان:

دوز آﻏﺎزﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮل آگوملاتین ۲۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﻤـﻲدﻫﻨـﺪ، دوز را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ۵۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داد.

عوارض جانبی:

ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮدرد، ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ، ﺧـﻮاب آﻟـﻮدﮔﻲ، ﺑـﻲ ﺧـﻮاﺑﻲ، ﺗﻬـﻮع، اﺳـﺘﻔﺮاغ، اﺳـﻬﺎل، ﻳﺒﻮﺳـﺖ و ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

تداخلات دارویی:

Fluvoxamine و Ciprofloxacin

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

توجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.

نویسنده

دکتر آرش هیربد

دکتر آرش هیربد

من دکتر آرش هیربد دوره پزشکی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تخصص روانپزشکی را در دانشگاه شهید بهشتی گذراندم. در بیمارستان آتیه به عنوان روانپزشک و مسئول دفتر سلامت روان مشغول به کار هستم. در کلینیک هیربد به عنوان موسس و مسئول فنی و روانپزشک بزرگسال فعالیت دارم. در زمینه اختلالات خلقی، اضطرابی، وسواس ، اختلالات خواب و… می توانم به شما کمک کنم.

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب سرویس

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت