قرص آگوملاتین 25

آگوملاتین (Agomelatine) ﻳﻚ آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮای درﻣـﺎن اﻓﺴـﺮدﮔﻲ ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود (ﺑﻪ داروﻫﺎی ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ رﺟﻮع ﺷﻮد). اﻳﻦ دارو ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻳﺘﻢﻫﺎی ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ (روزاﻧـﻪ) اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح دوﭘﺎﻣﻴﻦ و ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. 

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

اشکال دارویی:

آگوملاتین ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮص و ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ.

مکانیسم عمل:

آگوملاتین ﻳﻚ آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻣﻼﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ اﺳـﺖ (رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎی M1 و M2) و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴـﺖ ۵-HT2C اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دارو اﺛـﺮی روی ﺟـﺬب ﻣﻮﻧـﻮآﻣﻴﻦ و ﺗﻤـﺎﻳﻠﻲ ﺑــﺮای اﺗﺼــﺎل ﺑــﻪ ﮔﻴﺮﻧــﺪهﻫــﺎی adrenergic، histaminergic، dopaminergic و benzodiazepine ﻧﺪارد.

موارد مصرف:

آگوملاتین ﺑﺮای درﻣﺎن دورهﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ در ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲرود. اﻳـﻦ دارو در ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﻳﺮ ۱۸ ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻓﻘـﺪان اﻃﻼﻋـﺎت ﻛـﺎﻓﻲ درﺑـﺎره ﺑـﻲ ﺧﻄـﺮی و ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ درﺑـﺎره ی اﺳـﺘﻔﺎده ی آن در ﺑﻴﻤـﺎران ۵۷ ﺳـﺎل ﺑـﺎ دورهﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﻮﻳﺰ آن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺮد.

آگوملاتین 25

بدن ما تعدادی فرایند فیزیکی و شیمیایی دارد که با چرخش روز و شب کنترل می‌شود. به این فرایندها سیکل‌های شبانه روزی گفته می‌شود که در صورت به هم خوردن ممکن است فرد دچار افسردگی شود. آگوملاتین سبب به تعادل رساندن این ریتم‌های شبانه روزی می‌شود.

 

آگوملاتین چیست

آگوملاتین برای درمان افسردگی استفاده می شود ولی این دارو در بیمارانی که مشکلات زمینه ای کبدی دارند منع مصرف دارد.

قیمت آگوملاتین

61,500 تومان

قرص اگوملاتین برای چیست

افسردگی

قرص آگوملاتین 25

آگوملاتین قرص

آگوملاتین(به انگلیسی: Agomelatine) یک داروی ضد افسردگی غیرمعمول است که برای درمان اختلال افسردگی عمده استفاده می‌شود.

عوارض جانبی شایع شامل افزایش وزن، احساس خستگی، مشکلات کبدی، حالت تهوع، سردرد و اضطراب است. به دلیل مشکلات احتمالی کبد، انجام آزمایش خون به صورت مداوم توصیه می‌شود. استفاده از این دارو در افراد مبتلا به زوال عقل یا بالای ۷۵ سال توصیه نمی‌شود.

آگوملاتین برای استفاده پزشکی در اروپا در سال ۲۰۰۹ و استرالیا در سال ۲۰۱۰ تأیید شده‌است. استفاده از آن در ایالات متحده تأیید نشده‌است و تلاش برای گرفتن تأیید در سال ۲۰۱۱ پایان یافت.

خرید قرص آگوملاتین

فقط از داروخانه و با نسخه پزشک می توان خرید .

دوزبندی در بزرگسالان:

دوز آﻏﺎزﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮل آگوملاتین ۲۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﻤـﻲدﻫﻨـﺪ، دوز را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ۵۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داد.

عوارض جانبی:

ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮدرد، ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ، ﺧـﻮاب آﻟـﻮدﮔﻲ، ﺑـﻲ ﺧـﻮاﺑﻲ، ﺗﻬـﻮع، اﺳـﺘﻔﺮاغ، اﺳـﻬﺎل، ﻳﺒﻮﺳـﺖ و ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

تداخلات دارویی:

Fluvoxamine و Ciprofloxacin

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

آگوملاتینتوجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.
3.5/5 - (6 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون مهارت های زندگی

مهارت های زندگی به مجموعه ای از توانایی های گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی، فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل مؤثری با خواست، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد.

این آزمون ۱۰ مولفه ارتباطات انسانی، روابط بین فردی، مهارت تصمیم گیری، مدیریت و تنظیم هیجانات، مهارت در حل مسئله، مهارت کار گروهی، خودآگاهی، هدفمندی، تفکر خلاق و انتقادی را ارزیابی می کند.