پرسشنامه میزان افکار خودکشی بک

معرفی

افکار خودکشی به اشتغالات ذهنی اشاره دارد که دامنه ی آن از افکار زودگذر نسبت به بی ارزش بودن زندگی و آرزوی مرگ تا طرح های عملی برای نابودی خود را در بر می گیرد.

مقیاس افکار خودکشی بک یک پرسشنامه خودگزارشی 19 سوالی است که به منظور آشکار سازی و اندازه گیری شدت نگرش ها و طرح ریزی برای اقدام به خودکشی توسط آیرون بک ساخته شد.

این مقیاس مواردی از قبیل آرزوی مرگ، تمایل به خودکشی فعال و غیرفعال، فراوانی و مدت افکار خودکشی، میزان کنترل خود، عوامل بازدارنده و آمادگی فرد جهت اقدام به خودکشی را می سنجد.

جامعه هدف

افراد بزرگسال

معیارهای مورد سنجش

این آزمون روانشناختی میزان افکار خودکشی و همچنین میل به مرگ، میل به خودکشی منفعل و میزان میل به خودکشی فعال را  ارزیابی می کند

نحوه اجرای آزمون

پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای مقیاس افکار خودکشی بک طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 5 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

نحوه تحلیل

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

منبع:

Beck, A. T.,
& Steer, R. A. (1991). Manual for the Beck Scale for suicide ideation. San
Antonio, TX: Psychological Corporation.

 
لطفا امتیاز دهید

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت