مصرف بنزوتروپین و عوارض آن

بنزوتروپین (Benzotropine) دارویی است که برای درمان بیماری‌های روان تنی عصبی پارکینسون و دیستونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

نام‌های تجاری:

U.S:

® Cogentine

Canada:

® Apo- Benzotropine

گروه دارویی-درمانی: 

ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن، آﻧﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ

آﻧﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ

اشکال دارویی:

ﺗﺰرﻳﻘﻲ، ﻣﺤﻠﻮل، ﺑه ﺼﻮرت mesylate

۱Mg/ml : Cogentin 

ﻗﺮص، ﺧﻮراﻛﻲ، ﺑﻪ ﺻﻮرت mesylate

مکانیسم عمل:

ﻫـــﻢ دارای اﺛـــﺮات Antihistaminic و ﻫـــﻢ Anticholinergic ﻫﺴـــﺘﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴـــﺖ آﻧﺘـــﻲ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻜﻲ در ﻣﺤﻴﻂ inVitro ﻣﺸﺎﺑﻪ Atropine اﺳﺖ. در ﻣﺤﻴﻂ Invivo در ﺣﺪود ﻧﺼﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ Atropine را دارد. دادهﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ Antihistaminic دارد و ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﻫﻴﺴـﺘﺎﻣﻴﻨﻲ benzotropine ﻣﺎﻧﻨـﺪ pyrilamin maleate اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎزﺟﺬب و ﻧﮕﻪ داری dopamine ﺷﻮد، و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ Dopamine اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

موارد مصرف:

درﻣﺎن اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻴﻤﺎری ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن، درﻣﺎن ﻋﻼﺋﻢ اﻛﺴـﺘﺮاﭘﻴﺮاﻣﻴﺪال ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ دارو اﻟﻘـﺎ ﺷـﺪه اﺳﺖ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی دیسکینزی دﻳﺮرس).

بیشتر بدانیم
انتقال دهنده‌‌ عصبی

دوزبندی در بزرگسالان:

بنزوتروپین ۰/۵ تا ۶ گرم از راه خوراکی برای بیماری پارکینسون می‌باشد.

عوارض جانبی:

ضعف و خستگی، کهیر، مشکل دید، تپش قلب، یبوست و سوزش ادرار

موارد منع مصرف:

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻔﺮط ﺑـﻪ بنزوتروپین ﻳـﺎ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﺟـﺰای ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن، اﻧﺴـﺪاد ﭘﻴﻠﻮرﻳـﻚ ﻳﺎ دﺋﻮدﻧﺎل، زﺧﻢ ﻣﻌﺪه؛ اﻧﺴﺪاد ﮔﺮدن ﻣﺜﺎﻧﻪ، ﻋﺪم اﻧﺒﺴﺎط ﻋﻀﻼت ﻣﺠﺎری ﺑﺪن و ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪن آﻧﻬـﺎ در ﺣﺎل اﻧﻘﺒﺎض داﺋﻢ، ﻣﻴﺎﺳﺘﻨﻲ ﮔﺮاوﻳﺲ، ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ ۳ ﺳﺎل

ﺗﺪاﺧﻼت داروﻳﻲ:

اﺗﺎﻧﻮل

رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎرداری: C

ﺷﻴﺮدﻫﻲ:

ورود ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻴﺮﻣﺎدر ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ/ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

فارماکودینامیک / کینتیک:

ﺷﺮوع اﺛﺮ؛ ﺧﻮراﻛﻲ: در ۱ ﺳﺎﻋﺖ، ﺗﺰرﻳﻘﻲ: در ۱۵ دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ: ﻛﺒﺪی

ﻓﺮاﻫﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ: ۲۹ درﺻﺪ.

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

بنزوتروپینتوجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.
لطفا امتیاز دهید

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد