آزمون روانشناختی پرخاشگری در کودکان

معرفی

 رفتار پرخاشگرانه از جمله مواردی است که با افزایش سن به سراغ کودک شما خواهد آمد و هرچه سن کودک بالاتر باشد به دلیل افزایش قوای جسمی و همچنین درگیری های احساسی بیشتر این رفتار می تواند خشن تر نیز باشد.

 پرخاشگری دوران کـودکی اهمیت به سزایی در پیش بینـی مـشکلات سـازگاری روانـی اجتمـاعی آینـده آن ها دارد.

شناسایی کودکان پرخاشگر بر اساس ویژگی های هیجانی و رفتاری از منظر پژوهشی، بالینی و تربیتی یک ضرورت به حساب می آید.

جامعه هدف

والدین کودکان پیش دبستانی

معیارهای مورد سنجش
اين پرسشنامه داراي 43 سوال بوده و هدف آن سنجش ميزان پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني از ابعاد مختلف (پرخاشگری کلامی – تهاجمی، پرخاشگري فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگري رابطه ای و خشم تکانشی) مي باشد.
نحوه اجرای آزمون

پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای پرسشنامه پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود ۱۰ دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود در رابطه با کودک خود پاسخ دهید.

نحوه تحلیل

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

منبع:

واحدي، شهرام، اسكندر، فتحي آذر، حسيني نسب، سيد داوود، مقدم، محمد، (1387)، بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه، فصل نامه اصول بهداشت روانی، سال دهم، بهار 87،  شماره سی و هفتم، صص 24-15.

 
5/5 - (1 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت