مصرف آموکساپین و عوارض آن

آموکساپین (Amoxapine) ﻣﻴﺎن داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺧـﺎص اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺴـﺪود ﻛﺮدن ﺑﺎز ﺟﺬب ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻛﻤﺘـﺮ ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ، ﮔﻴﺮﻧـﺪهﻫـﺎی دوﭘـﺎﻣﻴﻨﻲ را ﻧﻴـﺰ ﻣﺴـﺪود ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ رواﻧﭙﺮﻳﺸﻲ ﻧﻴﺰ دارد. اﻳـﻦ دارو در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ داروﻫـﺎی ﺳـﻪ و ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪای ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

در ادامه با  کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

گروه دارویی-درمانی: 

ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻮی (آﻣﻴﻦ ﻧﻮع دو)

اشکال دارویی:

ﻗﺮص ﺧﻮراﻛﻲ: ۲۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم، ۵۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم، ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم، ۱۵۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم

مکانیسم عمل:

ضدافسردگی های سه حلقه ای مهارکننده قوی بازجذب سروتونین و نوراپی نفرین هستند.علاوه بر این در مصرف مزمن موجب کاهش گیرنده های بتا آدرنرژیک کورتکس مغزی می شوند و گیرنده های سروتونرژیک پست سیناپسی را حساس می کنند.
اثر درمانی ضدافسردگی های سه حلقه ای به خاطر افزایش نوروترنسمیترهای سروتونرژیک است .

ﺑﺎزﺟﺬب ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ Amoxapine ﻳﻌﻨﻲ ۷-OH-Amoxapine ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎدی در ﺑﻼک رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎی دوﭘﺎﻣﻴﻦ دارد. 

آموکساپین

موارد مصرف:

افسردگی، تسکین علایم افسردگی

برای تسکین علایم افسردگی در بیماران با اختلال افسردگی عصبی یا واکنشی و همچنین افسردگی سایکوتیک یا درون زاد یا افسردگی همراه با اضطراب و بی قراری.

بیشتر بدانیم
ترس ها و شایعه ها پیرامون دارو درمانی برای افسردگی

دوزبندی در بزرگسالان:

ﺑﺎ دوز آﻏﺎزﻳﻦ ۲۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب، اﻣﺎ دوز ۲۵ ﺗﺎ ۵۰ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم در دو ﻳـﺎ ﺳـﻪ ﺑـﺎر در روز ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ اﺳﺖ. دوزﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ۳۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در دوزﻫـﺎی ﻣﺠـﺰا ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. در ﻃﻲ ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ دوز دارو ﺑﻪ ۲۰۰ ﺗﺎ ۳۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔـﺮم روزاﻧـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ، ﻛـﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در دو ﻳﺎ ﺳﻪ دوز ﻣﺠﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد، ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻳـﻚ دوز ﺗﻨﻬـﺎ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺧـﻮاب ﻧﻴـﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﻣﺠﻤﻮع ۴۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﺮای ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی ﺗﺎ۶۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

اﻳﻦ دوزﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑـﻪ دوز ۳۰۰ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم روزاﻧـﻪ ﺑﻌـﺪ از دو ﻫﻔﺘـﻪ ﭘﺎﺳـﺨﻲ ﻧـﺪاده اﻧـﺪ و ﻧﻴـﺰ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺗﺸـﻨﺞ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧـﺪ. ﻫـﻴﭻ ﺗـﻚ دوزی ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﻴﺶ از ۳۰۰ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم ﺑﺎﺷـﺪ. اﻓـﺰاﻳﺶ دوز دارو ﺑـﻴﺶ از ۴۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

عوارض جانبی:

اضطراب، یبوست، سردرد، تهوع، خشکی دهان، گیجی، تاری دید، سرگیجه، لرزش، تعریق، ضعف، خواب آلودگی، خستگی، بی قراری، راش، عدم تعادل و هماهنگی، افزایش سطح پرولاکتین.

می توانید با انجام  آزمون روانشناختی اضطراب از میزان اضطراب خود به هنگام مصرف این دارو مطلع شوید.

موارد منع مصرف:

بیماری قلبی عروقی شدید، گلوکوم زاویه بسته، حساسیت شدید

گلوکوم زاویه بسته درمان نشده تا ۱۴ روز بعد از قطع مصرف مهارکننده های MAO به دلیل افزایش ریسک سندرم سروتونین. اگر تجویز لینزولاید یا متیلن بلو وریدی(مهارکننده های MAO) لازم است مصرف داروهای افزایش دهنده سروتونین را قطع کنید و سمیت سیستم عصبی مرکزی را تحت نظر داشته باشید. ممکن است ۲۴ ساعت بعد از آخرین دوز لینزولاید یا متیلن بلو یا دو هفته بعد از تحت نظر بودن ادامه یابد.

هشدارها و احتیاطات:

 • هایپرتروفی خوش خیم پروستات، احتباس ادراری/ گوارشی، افزایش فشار داخل چشم، پرکاری تیروئید، گلوکوم زاویه باز، تشنج، تومور مغزی، نارسایی تنفسی
 • خطر عوارض جانبی آنتی کولینرژیک
 • احتمال دیسکنزی تاخیری و سندرم نورولپتیک بدخیم
 • هشدار شدید
 • در مطالعات کوتاه مدت نشان داده شده است که ضدافسردگی ها ممکن است در کودکان و افراد ۱۸-۲۴ ساله موجب تشدید افکار خودکشی شود. ضدافسردگی ها را فقط در موارد اختلال افسردگی و بیماری های روانشناختی تجویز شود.
 • بیماران باید از نظر تغییر در رفتار، بدتر شدن و تمایل به خودکشی ۱-۲ ماه ابتدای درمان و موقع تنظیم دوز تحت نظر باشند.
 • در صورت تشدید علایم و تمایل به خودکشی که جزو علایم بیمار نبوده است باید درمان قطع شود.

تداخلات دارویی:

ادروفونیوم، ارگوتامین سی، دوبوتامین، سیزاپراید، متوکلوپرامید، سیکلوبنزاپرین، پگ اینترفرون آلفا ۲بی، پتاسیم سیترات، فنلزین، پروکائین آمید، دروپریدول، راساژیلین (رازاگیلین)، دی اتیل پروپیون، اینداپامید، لیز دگزامفتامین، آرسنیک تری اکساید، پیلوکارپین خوراکی

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

 • در زمان مصرف آموکساپین از انجام رانندگی و سایر کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند خودداری کنید.
 • بدون مشورت با پزشک به طور ناگهانی مصرف دارو را قطع نکنید.ممکن است عوارض جانبی تشدید شود.برای توقف مصرف این دارو باید تدریجا و با دستور پزشک آن را قطع کرد.
 • قبل از مصرف الکل، داروهای دیگر و مکمل های گیاهی با پزشک خود مشورت کنید.
 • در هوای گرم یا فعالیت زیاد مایعات بیشتری مصرف کنید.
 • معاینات چشمی را به صورت دوره ای انجام دهید.در صورت درد چشم، تغییر در بینایی، تورم یا قرمزی اطراف چشم فورا به پزشک مراجعه کنید.
 • در صورت بارداری یا قصد بارداری یا شیردهی به پزشک خود اطلاع دهید.
 • اگر دارو تک دوز است شب موقع خواب مصرف شود.
 • برای اثربخشی بهتر هیچ دوزی را از دست ندهید.
 • حتی با وجود احساس بهبود مصرف دارو را ادامه دهید.
 • دوز فراموش شده را به محض یادآوری مصرف کنید.اگر نزدیک دوز بعدی است از آن صرف نظر کنید.از دوبرابر کردن دوز خودداری کنید.

فارماکودینامیک / کینتیک:

 • نیمه عمر: ۸-۳۰ ساعت
 • زمان رسیدن به حداکثر غلطت پلاسمایی:۹۰ دقیقه
 • فراهمی زیستی: تقریبا جذب کامل دارد.
 • متابولیت: ۸-هیدروکسی آموکساپین
 • حجم توزیع: ۰٫۹-۱٫۲ لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
 • اتصال به پروتئین:۹۰%
 • دفع:۶۰%ادراری،۱۸% مدفوع

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

آموکساپینتوجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.
لطفا امتیاز دهید

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون مهارت های زندگی

مهارت های زندگی به مجموعه ای از توانایی های گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی، فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل مؤثری با خواست، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد.

این آزمون ۱۰ مولفه ارتباطات انسانی، روابط بین فردی، مهارت تصمیم گیری، مدیریت و تنظیم هیجانات، مهارت در حل مسئله، مهارت کار گروهی، خودآگاهی، هدفمندی، تفکر خلاق و انتقادی را ارزیابی می کند.