مصرف بوتاباربیتال و عوارض آن

قرص بوتاباربیتال (Butabarbital) دارویی می‌باشد که با سرکوب سیستم اعصاب مرکزی (CNS) باعث ایجاد آرامش، تمدد اعصاب، کاهش اضطراب و استرس، خواب آلودگی، سرخوشی، کندی تنفس، کاهش حس تعادل، شل شدن عضلات، قضاوت مختل و واکنشهای کند و مردد می‌شود. 

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

نام‌های تجاری:

U.S:

® Butisol sodion

گروه دارویی-درمانی: 

Barbituate

اشکال دارویی:

اﻟﮕﺰﻳﺮ، ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺪﻳﻢ:۳۰mg /5ml (480ml) :Butisol sodium (ﺷﺎﻣﻞ %۷ اﺗـﺎﻧﻮل، ﭘـﺮوﭘﻴﻠﻦ ﮔﻼﻳﻜـﻮل، ﺳـﺪﻳﻢ ﺑﻨﺰوات، ﺗﺎرﺗﺎرازﻳﻦ)

ﻗﺮص، ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺪﻳﻢ: ۳۰mg ،۵۰mg (ﺧﻂ دار: ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﺗﺎرازﻳﻦ)

مکانیسم عمل:

بوتاباربیتال با ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ از ﺗﺎﻻﻣﻮس ﺑـﻪ ﻛـﻮرﺗﻜﺲ ﻣﻐـﺰ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدل در ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﻣﺮﻛﺰی و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد.

بیشتر بدانیم
فعال سازی رفتاری؛ درمان کوتاه‌ مدت و ارزان افسردگی و اضطراب

موارد مصرف:

آرام ﺑﺨﺶ، ﺧﻮاب آور

دوزبندی در بزرگسالان:

اﺿﻄﺮاب (اﺛﺮ آرامﺑﺨﺸﻲ): ﺧﻮراﻛﻲ: ۱۵ ﺗﺎ ۳۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ۳ ﺗﺎ ۴ ﺑﺎر در روز.

ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ (ﺧﻮاب آوری): ﺧﻮراﻛﻲ : ۵۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب

ﺧﻮاب آوری ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ: ﺧﻮراﻛﻲ: ۵۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم ۱ ﺗـﺎ ۱/۵ ﺳـﺎﻋﺖ ﻗﺒـﻞ از ﺟﺮاﺣﻲ

دوزﺑﻨﺪی در ﻛﻮدﻛﺎن:

ﺧﻮاب آوری ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ: ﺧﻮراﻛﻲ: ۲ ﺗﺎ ۶ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم، ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ: ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم

دوزﺑﻨﺪی در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ:

ﺑﻪ دوزﺑﻨﺪی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن رﺟﻮع ﺷﻮد. ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده بوتاباربیتال ﺑﺎﺷـﺪ، دوز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

دوزﺑﻨﺪی در اﺧﺘﻼل ﻛﻠﻴﻮی:

اﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده بوتاباربیتال ﺑﺎﺷﺪ دوز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

دوزﺑﻨﺪی در اﺧﺘﻼل ﻛﺒﺪی:

اﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده بوتاباربیتال ﺑﺎﺷﺪ دوز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

عوارض جانبی:

خواب آلودگی و خستگی، عدم هماهنگی عضلات، ضعف، سرگیجه، گیجی، آلرژی، تاری دید، توهم، بی حالی، تعریق، خشکی دهان، بثورات جلدی و سر درد.

موارد منع مصرف:

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻔﺮط ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﻴﺘﻮراتﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰای ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن؛ ﭘﻮرﻓﻴﺮی

ﺗﺪاﺧﻼت داروﻳﻲ:

داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻳﺴﻚ C ﻫﺴﺘﻨﺪ (Monitor Therapy):

Beta-  Blockers,  Acetaminophen,  Corticosteroids  (systemic),  CNS  depressants, Calcium channel Blockers, Quinidine, Primidone, phenytoin, Felbamate, Dival proex , Theophylline Derivatives, SSRIs, Rifamycin Derivatives, Valproic acid, Thiazide Diuretics

داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻳﺴﻚ D ﻫﺴﺘﻨﺪ (consider therapy modification):

Contraceptive (Progestine), Contraceptive (Estrogen), Chloramphenicole, Lamotrigine, Hydroxyzine, Doxycycline, Cyclosporine, Vitamin k Antagonists, Tricyclic Antidepressants, methadone

ﺗﺪاﺧﻼت اﺗﺎﻧﻮل/ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ/ ﮔﻴﺎﻫﺎن :

اﺗﺎﻧﻮل، St John’s wort, valerian

رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎرداری: D

ﺷﻴﺮدﻫﻲ:

داﺧﻞ ﺷﻴﺮﻣﺎدر وارد ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻤﻲﺷﻮد/ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

۱- قبل از مصرف با پزشک متخصص و روانپزشک خود مشورت کنید تا دوز مناسب وضعیت جسمی شما برایتان تجویز گردد. همچنین از لحاظ تداخل با دیگر داروها و بیماریها مورد بررسی قرار گیرید.

۲- در صورتی که دچار تحریکات گوارشی می شوید آنها را همراه با غذا میل کنید.

۳- هیچگاه بطور ناگهانی اقدام به قطع مصرف آنها نکنید. و برای قطع آنها ابتدا با پزشکتان مشورت کنید.

۴- هیچگاه این داروها را به همراه الکل و دیگر مواد مخدر و روانگردان مصرف نکنید.

۵- به خاطر داشته باشید قرصهای خواب آور درمان موقتی بی خوابی میباشد. چنانچه برای مدت طولانی از آنها استفاده کنید و سپس مصرف آنها را قطع کنید، بی خوابی شما تشدید میگردد. تا آنجا که ممکن است دوز پایین دارو را مورد مصرف قرار دهید.

۶- حداکثر مدت زمان مجاز مصرف آرام بخش ها ۲-۴ هفته پیاپی و هفته ای ۲-۳ مرتبه میباشد.

۷- قرصهای خواب آور را نیم ساعت قبل از خواب مصرف کرده و پس از مصرف از کشیدن سیگار اجتناب ورزید.

۸- داروهای مسکن و خواب آور را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

۹- مصرف مداوم قرصهای خواب آور خواب عمیق و همراه با رویا را سرکوب کرده و خواب را سبک میکنند.

۱۰- معمولاً صبح روز بعد شما احساس خستگی و گیجی اندکی خواهید داشت. بنابراین تا بی اثر شدن کامل اثرات آنها از انجام فعالیتهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.

فارماکودینامیک / کینتیک:

ﺷﺮوع ﻋﻤﻞ: ۴۵ ﺗﺎ ۶۰ دﻗﻴﻘﻪ

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

بوتاباربیتالتوجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.
 
2/5 - (1 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد