داروی فنلزین (Phenelzine) ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ Hydrazine اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت MAOa وMAOb را ﻣﻬـﺎر ﻣـﻲﻛﻨـﺪ.

فنلزین یک مهار کننده برگشت ناپذیر غیر انتخابی آنزیم مونوآمین اکسیداز است. برای درمان اختلال افسردگی شدید استفاده می شود.

ﺗـأﺛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ۳ ﺗﺎ ۶ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ. 

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

مکانیسم عمل:

ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ عمل فنلزین ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ اﻣـﺎ واﺿـﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ۸۵ درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ MAOb ﺑـﺮای ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬاری ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻻزم اﺳـﺖ؛ اﻳـﻦ اﺗﻔـﺎق ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ دوز ۶۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم رخ ﻣﻲدﻫﺪ.

موارد مصرف فنلزین :

انواع خاصی از افسردگی

دوزبندی در بزرگسالان:

ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ درﻣﺎن را ﺑﺎ دوز ۱۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز اول آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ و آن را ﻃﻲ دو ﻳـﺎ ﺳـﻪ روز ﺑﻪ ۱۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺳﻪ ﺑﺎر در روز ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ دوز دارو را ﺑﻪ ۶۰ ﻳﺎ ۹۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز اﻓﺰاﻳﺶ داد.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

عوارض جانبی:

فنلزین ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ MAOI را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗـﺪاﺧﻞ ﺑـﺎ ﺳـﻤﭙﺎﺗﻮﻣﻴﻤﺘﻴﻚ ﻛـﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﻲﺷﻮد، و ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ داروﻫﺎی ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪروم ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد، ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪی آن ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دوز، اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ و اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب اﺳﺖ.

اﻳﻦ دارو ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد، اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ وزن، ﺧـﻮاب آوری و اﺧـﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ در آن ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ.

ﺑـﻪ ﻧـﺪرت ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﺒـﺪی ﺑﺪﻫـﺪ.

ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﻨﺪرم ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﺷﺪﻳﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮوع و ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 

موارد منع مصرف:

در افرادی که در خطر دیابت، خودکشی، اختلالات تشنجی و بیمارانی که بی حسی های نخاعی دریافت کرده‌اند، باید با احتیاط مصرف شود.

تا ظهور پاسخ مناسب دارو، باید مراقب خودکشی بیمار بود. بیماران با خطر بالا بخصوص در ابتدای درمان باید تحت نظارت دقیق باشند.

در شروع مصرف دارو بیمار باید برای ۱ ساعت دراز بکشد تا از گیجی سر ناشی از تغییران فشار خون جلوگیری شود.

بیمار باید از تغییرات ناگهانی وضعیت بدن خودداری کند.این دارو برای افراد مسن بالای ۶۰ سال و کودکان زیر ۱۶ سال توصیه نمی‌شود.

بسیاری از غذاها و نوشابه‌ها با دارو تداخل می‌کنند (مانند شراب، آبجو، پنیرها، ترشیجات، گوشت و سبزیجات).

در بخش تغذیه یا داروخانه بیمارستان‌ها، فهرستی از مواد غذایی که نباید مصرف شود در اختیار بیمار قرار می‌گیرد.

باید از فعالیت‌های خطرناک نیازمند دقت و توجه خودداری شود تا آثار عصبی دارو به خوبی شناسایی شود.

باید دارو دقیقا مطابق با دستور مصرف شود و از اضافه کردن دوز داروی فراموش شده خودداری شود.

هشدار :

افکار خودکشی: در مطالعات کوتاه مدت، داروی های ضد افسردگی، خطر تفکرات و رفتار خودکشی را در کودکان، نوجوانان و بالغین جوان (کمتر از 24 سال) که دارو های ضد افسردگی را برای اختلال افسردگی شدید و دیگر بیماری های روانی استفاده می کردند، افزایش داده است.

این افزایش در بیمارانی که سن شان بیشتراز 24 سال بود مشاهده نشد؛ کاهش خفیفی در تفکرات خودکشی در بالغین بیشتر از 65 سال مشاهده شد.

در کودکان و بالغین جوان، خطرات مصرف داروی ضد افسردگی باید در برابر فواید استفاده از آن سنجیده شود.

بیماران باید به طور دقیق در مورد تغییرات رفتاری، بدتر شدن از لحاظ بالینی و تمایل به خودکشی در خلال دوره 1 تا 2 ماهه درمان و تنظیم دوز پایش شوند.

واکنش های فشار خون بالا با مصرف غذاهایی که مقدار زیادی تیرامین دارند یا مکمل های حاوی کافئین، تیروزین، تریپتوفان یا فنیل آلانین رخ دهد.

فشارخون پایین وضعیتی ممکن است رخ دهد.

در بیماران دچار دیابت شیرین، گلوکوم، نقص کبدی/کلیوی، تاریخچه تشنج، نقص تیروئید با احتیاط تجویز شود.

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

توجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود.

قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید.

هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.

5/5 - (1 امتیاز)

نویسنده

دکتر آرش هیربد

دکتر آرش هیربد

من دکتر آرش هیربد دوره پزشکی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تخصص روانپزشکی را در دانشگاه شهید بهشتی گذراندم. در بیمارستان آتیه به عنوان روانپزشک و مسئول دفتر سلامت روان مشغول به کار هستم. در کلینیک هیربد به عنوان موسس و مسئول فنی و روانپزشک بزرگسال فعالیت دارم. در زمینه اختلالات خلقی، اضطرابی، وسواس ، اختلالات خواب و… می توانم به شما کمک کنم.

باشگاه اعصاب و روان هیربد برای معرفی محصولات سلامت روان آنلاین با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
👈حدود قیمت محصولات از ۱۰۰۰۰ تومان تا ۵۰۰ هزار تومان و سهم مشارکت از ۲۰ تا ۵۰ درصد است.
👈تداوم ۱۰ درصد سهم مشارکت در خریدهای بعدی

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب سرویس

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت