سلژیلین (Selegiline) جهت کنترل بیماری پارکینسون به تنهایی و یا همراه با دیگر داروهای ضد پارکینسون مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرم پچ ترنس‌درمال این دارو جهت درمان افسردگی اساسی توسط آژانس غذا و دارو آمریکا تأیید شده‌است. 

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

نام‌های تجاری:

U.S:

®Eldepryl

Emsam

Zelapar

Canada:

Apo-selegiline

Gen- selegiline

Mylan- selegiline

Novo- selegiline

Nu- selegiline

گروه دارویی-درمانی:

ضدپارکینسون

اشکال دارویی:

TAB: 5 mg

مکانیسم عمل:

سلژیلین داروی potent ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻮﻧﻮآﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪاز را ﻣﻬﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ.

موارد مصرف:

سلژیلین همراه لوودوپا یا لوودوپا سی جهت درمان بیماری پارکینسون بکار می‌رود.

دوزبندی در بزرگسالان:

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن: ﺑﻴﻤﺎری ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن: ۵mg، ۲ ﺑﺎر در روز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻫﺎر

ﻗﺮص ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪه ﺧﻮراﻛﻲ سلژیلین: ﺷﺮوع: ۱/۲۵mg روزاﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ۶ ﻫﻔﺘـﻪ، ﺑﺮاﺳـﺎس ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﺎ ۲٫۵mg روزاﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داد.

دوز ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ: ۲٫۵mg روزاﻧﻪ

اﻓﺴﺮدﮔﻲ: ﺗﺮاﻧﺲ درﻣﺎل: ﺷﺮوع ۶mg/24h ﻳﻜﺒﺎر در روز، ﻣـﻲﺗـﻮان ﻫـﺮ دو ﻫﻔﺘـﻪ ۳mg/day اﻓﺰاﻳﺶ داد ﺗﺎ ﺑﻪ دوز ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ۱۲mg/24h ﺑﺮﺳﺪ.

دوز ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان:

ﺑﻴﻤﺎری ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن: ﻛﭙﺴﻮل/ ﻗﺮص: ۵mg/day ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮات دو ﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ دوز را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

اﻓﺴﺮدﮔﻲ: ﺗﺮاﻧﺲ درﻣﺎل : ۶mg/24h

دوزﺑﻨﺪی در اﺧﺘﻼل ﻛﻠﻴﻮی:

ﺧﻮراﻛﻲ: اﺣﺘﻴﺎط ﺷﻮد

ﺗﺮاﻧﺲ درﻣﺎل: دوز اﺧﺘﻼل ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ دوز ﻧﻴﺴﺖ.

دوزﺑﻨﺪی در اﺧﺘﻼل ﻛﺒﺪی:

ﺧﻮراﻛﻲ: اﺣﺘﻴﺎط ﺷﻮد

ﺗﺮاﻧﺲ درﻣﺎل: ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ دوز ﻧﻴﺴﺖ.

عوارض جانبی:

اختلال حرکتی، اختلال خلقی یا روانشناختی، خشکی دهان، تهوع و استفراغ. سرخوشی

سلژیلین سرخوشی :

مصرف سلژین دچار سرخوشی می شود .

موارد منع مصرف:

ﻣﻨــﻊ ﻣﺼــﺮف ﻗــﺮص ﺑــﺎز ﺷــﻮﻧﺪه دﻫــﺎﻧﻲ: ﻣﺼــﺮف ﻫﻤﺰﻣــﺎن ﺑــﺎ دﻛﺴــﺘﺮوﻣﺘﻮرﻓﺎن، ﻣﺘــﺎدون، propoxyphene، ﺗﺮاﻣﺎدول و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی MAO

ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف ﻓﺮم ﭘﭻ ﭘﻮﺳﺘﻲ: ﻓﺌﻮﻛﺮوﻣﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺎ، ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮﭘﺮوﭘﻴﻮن، ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه MAO، SSRIs، TCAs، اﺳـﺘﻴﻮن ﺟﺎﻧﺴﻮن، selegiline ﺧﻮراﻛﻲ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ، ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ

در صورت وجود علایم اکستراپیرامیدال ناشی از مصرف داروها نباید تجویز شود.

ﺗﺪاﺧﻼت داروﻳﻲ:

رﻳﺴﻚ :C (ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺗﺮاﭘﻲ)

Altertamine، آﻧﺘـــﻲ ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﻨﺴـــﻴﻮ، آﻧﺘـــﻲ ﺳـــﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ، آﮔﻮﻧﻴﺴـــﺖ ﺑﺘـــﺎ conivaptan 2، ﻛﻨﺘﺮاﺳــﭙﺘﻴﻮ، cyproterone، Doxapram، Ioflupane، ﻟﻴﺘــﻴﻢ، ﻣﻬــﺎر ﻛﻨﻨــﺪه MAO، ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴــﺪ، ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻫﺎﻳﭙﻮﺗﻨﺸﻦ اورﺗﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ peginterferone، Tocilizamab Quazepam

رﻳﺴﻚ D (ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ):

آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ α، β، ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه COMT،serotonin modulatos، Levodopa، رﻳﺴﻚ :(Avoid combination)x

آﮔﻮﻧﻴﺴـــﺖ ۱ ، آﮔﻮﻧﻴﺴـــﺖ α، β آﻣﻔﺘـــﺎﻣﻴﻦ، Anilidopiperidine، آﻧﺘـــﻲ دﭘﺮﺳـــﺎﻧﺖ، Atomoxetine، Bezafibrate، Buprenorphine، Bupropion، Buspirone، ﻛﺎرﺑﺎﻣـــــــــــﺎزﭘﻴﻦ

Cyclobenzapirne، Dexmethylphemidate، دﻛﺴـــــــــــــــــــﺘﺮوﻣﺘﻮرﻓﺎن، Diethylpropion،

ﻫﻴﺪروﻣﻮرﻓﻮن، pizotifen، SSRIs، آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ رﺳـﭙﺘﻮر ۵-HTTD ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺎز ﺟـﺬب ﻧـﻮراﭘﻲ

ﻧﻔﺮﻳﻦ/ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ، Tapentadol، Tetrabenzine، Tetrahydrozoline، TCAs، Tryptophan

ﺗﺪاﺧﻼت اﻟﻜﻞ/ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ/ ﮔﻴﺎﻫﺎن:

اﻟﻜﻞ: از ﻣﺼﺮف آن ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

ﻏﺬا: از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوی ﺗﻴﺮاﻣﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدداری ﺷﻮد، ﭼﻮن ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎرداری: C

ﺷﻴﺮدﻫﻲ:

ﺗﺮﺷﺤﺎت داﺧﻞ ﺷﻴﺮﻣﺎدر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ / ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

  1. از مصرف فراورده‌های حاوی الکل، کافئین و داروهای سرماخوردگی خودداری شود.
  2. به هنگام برخاستن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته باید احتیاط نمود.

فارماکودینامیک / کینتیک:

  • ﺷﺮوع اﺛﺮ: ﺧﻮراﻛﻲ: ۱ ﺳﺎﻋﺖ
  • ﻃﻮل اﺛﺮ: ۲۴-۷۲ ﺳﺎﻋﺖ
  • ﺟﺬب: ﻗﺮص ﺑﺎزﺷﻮﻧﺪه دﻫﺎﻧﻲ: ﺳﺮﻳﻊ
  • ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ: %۹۹
  • ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ: ﻛﺒﺪی
  • ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﺬﻓﻲ: ﺧﻮراﻛﻲ ۱۰ ﺳﺎﻋﺖ، ﭘﻮﺳﺘﻲ: ۱۸-۲۵ ﺳﺎﻋﺖ
  • دﻓﻊ: ادراری

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان 

توجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.

نویسنده

دکتر سارا کلهری

دکتر سارا کلهری

رواندرمانگر بزرگسال با رویکرد شناختی رفتاری (CBT) و ISTDP من دکتری تخصصی روانشناسی، رواندرمانگر بزرگسال با رویکرد شناختی رفتاری (CBT) و ISTDP هستم. در زمینه های وسواس، اختلالات اضطرابی و مشکلات خلقی هیجانی می توانم به شما کمک کنم.

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب سرویس

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت