قرص آموباربیتال چیست ؟

آموباربیتال (Amobarbital) یک باربیتورات با اثرات آرام بخش و خواب آور است (اما ضد اضطراب نیست). 

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

نام‌های تجاری:

U.S:

® Amytal

Canada:

® Amytal

گروه دارویی-درمانی: 

Barbiturate

اشکال دارویی:

کپسول: ۲۰۰ میلی گرم
پودر تزریقی: ۲۵۰ میلی گرم – ۵۰۰ میلی گرم ویال
قرص: ۳۰ میلی گرم

 

آموباربیتال چیست

بدلیل عوارض جانبی و خطر وابستگی این دارو، استفاده از آن دیگر توصیه نمی شود، اگر چه ادامه مصرف آن گاهی در بیماران دچار بیخوابی مقاوم شدید لازم می گردد.  می توانید با انجام  آزمون روانشناختی کیفیت خواب میزان بی خوابی خود را مورد بررسی قرار دهید.
این دارو براحتی از دستگاه گوارش جذب می شود. حدود 60% باند پروتئینی پلاسمائی دارد. نیمه عمر حذفی آن 25-20 ساعت است که در نوزادان طولانی تر می شود. از جفت رد شده و مقادیر کمی از آن در شیر مادر ترشح می شود. در کبد متابولیزه می شود بیش از نیمی از آن وارد ادرار می شود، حدود 5% آن از طریق مدفوع دفع می شود.

داروی آموباربیتال

آموباربیتال یک باربیتورات با اثرات آرام بخش و خواب آور است. (اما داروی ضد اضطراب نیست)

داروی آموباربیتال مانند تمام باربیتورات ها بوسیله برقراری پیوند با رسپتورهای GABA در یکی از زیرواحدهای لفا یا بتا عمل می کند. اینها محل های اتصالی هستند که از خود GABA  و همچنین از نقاط پیوند بنزودیازپین ها متمایز هستند.
مانند بنزودیازپین ها، باربیتورات ها اثر GABA را در این نقاط تقویت می کنند. آموباربیتال فعالیت کورتکس حسی را با ایجاد تداخل در انتقال پالس از تالاموس کاهش می دهد. در نتیجه فعالیت حرکتی کاهش می باید، عملکرد مخچه ای تغییر می یابد و ایجاد خواب آوری و آرامبخشی می کند.

آموباربیتال سدیم

 

آموباربیتال (به انگلیسی: Amobarbital) (قبلاً آمیلوباربیتون یا سدیم آمیتال به عنوان نمک سدیم قابل انحلال شناخته می‌شد) این دارو، دارویی از مشتقات باربیتورات است و تأثیر آرام‌بخشی – خواب‌آور دارد. رنگ این ماده، کریستالی سفید و بدون بو و طعم کمی تلخ است و اولین بار در آلمان در سال ۱۹۲۳ سنتز شد. اگر آموباربیتال به مدت طولانی مصرف شود، می‌تواند وابستگی جسمی و روانی ایجاد کند و در صورت ترک ناگهانی ممکن است باعث هذیان خمری شده و مرگ‌بار باشد. آموباربیتال توسط کمپانی ایلای لی‌لی اند کامپنی در آمریکا با نام تجاری آمیتال در کپسول‌های گلوله ای شکل به رنگ آبی روشن (معروف به Pulvules) یا به شکل قرص‌های صورتی (معروف به Diskets) تولید اما پس از مدتی، به دلیل سوءمصرف گستردهٔ این دارو، تولید آموباربیتال توسط این کمپانی متوقف شد.

قرص آموباربیتال چیست

داروی آموباربیتال (Amobarbital) از داروهای آرام‌بخش است که برای درمان مشکلات مربوط به خواب استفاده می‌شود. از آنجایی‌که مصرف این دارو ایجاد وابستگی می‌کند، در همه موارد توصیه نمی‌شود و معمولا پزشکان تنها در مواردی که فرد با اختلالات شدید خواب مواجه است، آن را تجویز می‌کنند. اگرچه آموباربیتال یک داروی آرام‌بخش است اما تاثیر چندانی بر رفع اضطراب ندارد.

بیشتر بدانیم
اختلالاتی که در صورت بی خوابی برای شما به وجود خواهند آمد

این دارو به صورت قرص، کپسول و آمپول موجود است. تاثیر آن در شکل تزریقی معمولا ۵ دقیقه بعد از تزریق، آغاز می‌شود.

مکانیسم عمل آموباربیتال  :

داروی آموباربیتال مانند تمام باربیتورات ها بوسیله برقراری پیوند با رسپتورهای GABA در یکی از زیرواحدهای لفا یا بتا عمل می کند.

اینها محل های اتصالی هستند که از خود GABA  و همچنین از نقاط پیوند بنزودیازپین ها متمایز هستند.
مانند بنزودیازپین ها، باربیتورات ها اثر GABA را در این نقاط تقویت می کنند.

آموباربیتال فعالیت کورتکس حسی را با ایجاد تداخل در انتقال پالس از تالاموس کاهش می دهد.

در نتیجه فعالیت حرکتی کاهش می باید، عملکرد مخچه ای تغییر می یابد و ایجاد خواب آوری و آرامبخشی می کند.

ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ از ﺗﺎﻻﻣﻮس ﺑﻪ ﻛﻮرﺗﻜﺲ ﻣﻐﺰ اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدل در ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﻛﺰی و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻲﺷﻮد.

موارد مصرف:

آرام ﺑﺨﺸﻲ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه، درﻣﺎن ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ؛ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و ﺧﻮاب آور

 

دوزبندی در بزرگسالان:

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرام ﺑﺨﺶ: ﺗﺰرﻳﻖ I.M. و ۶۵ :I .V. ﺗﺎ ۲۰۰ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم در زﻣـﺎن ﺧـﻮاب (ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﻚ دوز: ۱۰۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم)

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاب آور: I.M و ۳۰ :I .V. ﺗﺎ ۳۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ۲ ﺗـﺎ ۳ ﺑـﺎر در روز (ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗـﻚ دوز: ۱۰۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم)

دوزﺑﻨﺪی در ﻛﻮدﻛﺎن:

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاب آور: I.M. و ۶ :I.V. ﺗﺎ ۱۲ ﺳﺎل: ۶۵ ﺗﺎ ۵۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم

دوزﺑﻨﺪی در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ: ﺑﻪ دوزﺑﻨﺪی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن رﺟﻮع ﺷﻮد.

دوزﺑﻨﺪی در اﺧﺘﻼل ﻛﻠﻴﻮی: دوزاژ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

دوزﺑﻨﺪی در اﺧﺘﻼل ﻛﺒﺪی: دوزاژ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

عوارض جانبی:

سردرد، گیجی، تشنج، سرگیجه، سکته مغزی، اختلالات روانشناختی، خواب آور، اختلالات دو قطبی مانیا، کاردیومیوپاتی، حمله قلبی

نقص در عملکرد ماهیچه های قلب (کاردیومیوپاتی)

موارد منع مصرف:

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻔﺮط ﺑﻪ ﺑﺎرﺑﻴﺘﻮراتﻫﺎ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰای ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن

ﺗﺪاﺧﻼت داروﻳﻲ:

داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻳﺴﻚ C ﻫﺴﺘﻨﺪ (monitor therapy):

Acetaminophen,  CNS  Depressant,  Clacium  channel  Blockers,  Beta  Blockers, Ethanol,  Mepridine,  Felbamate,  Divalproex,  Corticostriods  (systemic),  SSRis, Rifamgcin Derviatives, Qunidine, Primidone, phenytoin, pyridoxine, valproic Acid, Thiazide Diuretics, Theophylline Derviatives chloramphenicole

داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻳﺴﻚ D ﻫﺴﺘﻨﺪ:

Contraceptives (Estrogen), Contraceptives (progestins) , Hydroxyzine, Doreridol, Doxycycline, Cyclos porine, Tricyclic Antidepressants, methadone , Lamotrigine, Vitamin k Antagonists eg, war farin

رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎرداری: D

ﺷﻴﺮدﻫﻲ:

ورود ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻴﺮﻣﺎدر ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ.

فارماکودینامیک / کینتیک:

  • ﺷﺮوع اﺛﺮ :I.V. ﻇﺮف ۵ دﻗﻴﻘﻪ
  • ﺗﻮزﻳﻊ: ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺟﻔﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ وارد ﺷﻴﺮﻣﺎدر ﻣﻲﺷﻮد.
  • ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ: ﻛﺒﺪی
  • ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﺬﻓﻲ: ۱۵ ﺗﺎ ۴۰ ﺳﺎﻋﺖ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: ۲۵ ﺳﺎﻋﺖ)
  • دﻓﻊ از ﻃﺮﻳﻖ: ﻣﺪﻓﻮع، ادرار

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

آموباربیتالتوجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.
5/5 - (2 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد