بوسپیرون (Buspirone) یک داروی ضد اضطراب سروتونرژیک است که بیشتر برای درمان اختلال اضطراب فراگیر تجویز می‌گردد.

این دارو خواب‌آور و آرامبخش نیست و برخلاف اکثر داروهای ضد اضطراب تأثیر فوری نداشته و معمولاً اثرات ضد اضطرابی آن بعد از گذشت حدود ۳ الی ۴ هفته از شروع درمان آغاز می‌گردد.

اثرات ضد اضطرابی بوسپیرون در درمان اختلال اضطراب فراگیر با دیگر داروهای ضد اضطراب مانند :

دیازپام، آلپرازولام، لورازپام و کلرازپات قابل قیاس است.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

نام‌های تجاری:

Canada:

Apo-buspirone

Buspar ®

Buspires

Busab ®

Co Buspirone

Dom- Buspirone

Gen- Buspirone

Lin Buspirone

Mylan – Buspirone

Novo- Buspirone

Nu- Buspirone

PMS- Buspirone

Ratio- Buspirone

Riva – Buspirone

گروه دارویی-درمانی:

ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب، ﻣﻮارد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

اشکال دارویی:

ﻗﺮص، ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ: ۵mg، ۷٫۵mg، ۱۰ mg، ۱۰mg، ۳۰mg

مکانیسم عمل:

ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ Buspirone ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ. Buspirone ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدی ﺑﺮای رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎی ۵-HT2 ‌‌دارد.

اﻳﻦ دارو ﺗـﺄﺛﻴﺮی روی رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎی benzodiaze pine – GABA -GABA ﻧـﺪارد. ﺑﻮﺳﭙﻴﺮون ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎی D2 دارد.

 

موارد مصرف بوسپیرون ۵:

داروی بوسپار یا ونسپار، که با نام عمومی بوسپیرون نیز شناخته می‌شود، یک داروی ضد اضطراب است که با تاثیر بر روی مواد شیمیایی مغز، آن‌ها را در افرادی که دچار اضطراب هستند و تعادل این مواد شیمیایی در مغز آن ها به هم خورده، متعادل می‌کند.

این دارو برای درمان علائم اضطراب، مثل ترس، تنش، تحریک پذیری و کج خلقی، سرگیجه، ضربان قلب نامنظم و سایر علائم جسمانی، استفاده می‌شود.

بوسپار، داروی درمان بیماری‌های روانشناختی (داروهای ضد روان‌پریشی) نیست و نباید به جای داروهایی که پزشک برای درمان بیماری‌های روانشناختی تجویز می‌کند، به کار رود.

بوسپیرون ممکن است در موارد دیگری نیز استفاده گردد.

اختلالات اضطرابی :
10 تا 15 میلی گرم روزانه خوراکی به صورت منقسم هر 8 تا 12 ساعت ، که ممکن است هر 2 تا 3 روز 5 میلی گرم روزانه اضافه شود تا به 15 تا 30 میلی گرم روزانه خوراکی و منقسم هر 8 تا 12 ساعت برسد .

حداکثر دوز نباید از 60 میلی گرم روزانه تجاوز نماید .
ترک سیگار ( عدم تأیید توسطFDA) :
30 تا 60 میلی گرم روزانه خوراکی برای 9 تا 13 هفته ، 2 تا 3 هفته قبل از تاریخ ترک آغاز شود .

 

بوسپیرون عوارض جانبی :

منگی، تهوع، سردرد، عصبانیت، سبکی سر، تهییج، پارستزی، اختلالات خواب، دردسینه، وزوزگوش، درد گلو و احتقان بینی، تاکیکاردی، تپش قلب، خواب آلودگی، کونفوزیون، تشنج، خشکی دهان، خستگی، تعریق و بیقراری، اثرات سداتیو و وابستگی به آن کمتر از بنزودیازپینهاست.

بوسپیرون در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

موارد منع مصرف:

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻔﺮط ﺑﻪ ﺑﻮﺳﭙﻴﺮون و ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰای ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن

در صورت حساسیت مفرط به دارو منع مصرف دارد. کارایی و بی خطر بودن آن در کودکان و افراد زیر ۸۱ سال ثابت نشده است.

ﺗﺪاﺧﻼت داروﻳﻲ :

SSRIs, ،Hydroxyzine, CNS Depressants, MAO Inhibitors, Macrolide Antibiotics Calcium channel ،(Antide depressants (Serotonin Reuptake Inhibitors / Antagonists Sibutramin, Yohimbine ،Blockers

ﺗﺪاﺧﻼت اﺗﺎﻧﻮل/ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ/ ﮔﻴﺎﻫﺎن :

اﺗﺎﻧﻮل: ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﺗﺎﻧﻮل اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ دﭘﺮﺳﻴﻮن CNS وﺟﻮد دارد.

ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ: ﻏﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﺬب Buspirone را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اوﻟﻴﻪ ﻛﺒﺪی را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ، از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻫﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ Buspiorne اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑـﺪ.

آب ﮔﺮﻳـﭗ ﻓﺮوت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ Buspirone را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.
ﮔﻴﺎﻫﺎن: St John’s wort، valerian، kavakava

رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎرداری: B

ﺷﻴﺮدﻫﻲ :

ورود ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ/ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

۱- بیمارانی که قبلاً با بنزودیازپین ها تحت درمان بوده اند، ممکن است پاسخ بالینی خوبی به این دارو ندهند.
۲- اگرچه به نظر نمی‌رسد بوسپیرون سبب وابستگی جسمی یا روانشناختی شود، ولی این احتمال وجود دارد که بیمار برای تجربهاین اثرات به سوء مصرف دارو دست بزند.
۳- بوسپیرون سندرم قطع مصرف ناشی از بنزودیازپین ها یا سایر داروهای خواب‌‌آور و تسکین‌بخش را مسدود نمی‌کند. از این رو، مصرف این داروها پیش از جایگزینی با بوسپیرون به تدریج قطع شود.
۴- وضعیت عملکرد کبد و کلیه بیمار پیگیری شود؛ اختلال کار کلیه و کبد متابولیسم و دفع دارو را مختل کرده و ممکن است به تجمع سمی دارو منجر شود. کاهش مقدار مصرف ممکن است ضروری باشد.
۵- بوسپیرون به صورت تحقیقاتی در درمان افسردگی غیرملانکولیک و سندرم پارکینسون استفاده شده است.
۶- بعلت احتمال بروز اختلال شناختی توصیه می‌شود بیماران از فعالیتهایی که هوشیاری کامل نیاز دارند خودداری نمایند.
۷- سندرم پای بیقرار در برخی بیماران گزارش شده است که می‌تواند در ارتباط با اثرات آنتاگونیستی دوپامینی بوسپیرون باشد. بیمار از جهت علائم دیستونی، بی قراری و سودوپارکینسونیسم بررسی شود.
۸- در بیماران با نارسایی کلیه و کبد با احتیاط مصرف شود.
۹- در مصرف همزمان با MAOI‌ها ممکن است افزایش فشار خون رخ دهد، مصرف همزمان توصیه نمی‌شود.
۱۰- ایمنی و کارآیی دارو در کودکان زیر ۶ سال شناسایی نشده است. مطالعات در مورد مصرف طولانی دارو در کودکان در دسترس نیست.
۱۱- بوسپیرون تحمل متقاطع با بنزودیازپین‌ها ندارد.

فارماکودینامیک / کینتیک:

  • ﺟﺬب: ﺳﺮﻳﻊ
  • ﺗﻮزﻳﻊ: ۳/۵ :Vd ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  • ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ: ۸۶ ﺗﺎ ۹۵ درﺻﺪ
  • ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ: اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻛﺒﺪی
  • ﻓﺮاﻫﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ: ﺣﺪود ۴ درﺻﺪ
  • ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﺬف: ۲ ﺗﺎ ۳ ﺳﺎﻋﺖ
  • زﻣﺎن ﭘﻴﻚ ﺳﺮﻣﻲ: ۴۰ ﺗﺎ ۹۰ دﻗﻴﻘﻪ
  • دﻓﻊ: ادراری، ﻣﺪﻓﻮع

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان 

توجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.

 

نویسنده

دکتر سارا کلهری

دکتر سارا کلهری

رواندرمانگر بزرگسال با رویکرد شناختی رفتاری (CBT) و ISTDP من دکتری تخصصی روانشناسی، رواندرمانگر بزرگسال با رویکرد شناختی رفتاری (CBT) و ISTDP هستم. در زمینه های وسواس، اختلالات اضطرابی و مشکلات خلقی هیجانی می توانم به شما کمک کنم.

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب سرویس

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت