دزونلافاکسین (Desvenlafaxine) ﻓﻌﺎلﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ Venlafaxine ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﺳـﺖ. دزونلافاکسین ﺑﺮﺧﻼف Venlafaxine از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﻲ CYP2D6 ﭘﺮدازش ﻧﻤﻲﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨـﺪهﻫـﺎی CYP2D6 ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺗـﺄﺛﻴﺮی ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ دارو در ﭘﻼﺳـﻤﺎی ﺧـﻮن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آن در ﻛﺒﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ مستقیم و در ﺣﺪی ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎ CYP3A4 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

نام‌های تجاری:

U.S. :

Pristiq

Canada:

Pristiq

گروه دارویی-درمانی: 

ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻣﻬﺎر ﻛﻨﺪه ﺑﺎز ﺟﺬب ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ/ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ

اشکال دارویی:

U.S. :

ﻗﺮص، ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ رﻫﺶ، ﺧﻮراﻛﻲ:

۵۰mg :Pristiq، ۱۰۰mg

موارد مصرف:

درﻣﺎن اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ

دوزبندی در بزرگسالان:

ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن دزونلافاکسین ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻳﻚ ﺑﺎر در روز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و دوز ۵۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز، ﺑﺮای درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ داروﻳـﻲ ۱۰۰ ﻣﻴﻠـﻲﮔﺮﻣـﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨـﺪهای ﺑـﺮای ﺗﺠـﻮﻳﺰ دزونلافاکسین ﺑـﻪ ﺟـﺎی Venlafaxine ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻃﻮﻻﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن: ﺧﻮراﻛﻲ: ۵۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ ۱ ﺑﺎر؛ دوزﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ۴۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔـﺮم روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

دوزﺑﻨﺪی در اﺧﺘﻼل ﻛﺒﺪی :

۵۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ ۱ ﺑﺎر: دوز ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ: ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز

عوارض جانبی:

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰی: ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ، ﮔﻴﺠﻲ

ﮔﻮارﺷﻲ: ﺗﻬﻮع، ﺧﺸﻜﻲ دﻫﺎن، اﺳﻬﺎل

موارد منع مصرف:

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻔﺮط ﺑـﻪ Venlafaxine، دزونلافاکسین ﻳـﺎ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﺟـﺰای ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی MAO در ﻇﺮف ۱۴ روز، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی MAO را ﻇـﺮف ۷ روز از ﻗﻄﻊ دزونلافاکسین ﺷﺮوع ﻛﺮد.

هشدارها و احتیاطات:

رﻓﺘﺎر/ اﻓﻜﺎر ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ: ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲﻫﺎ ﺧﻄﺮ اﻓﻜﺎر و رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﻛﺸـﻲ ﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪ را در ﻛﻮدﻛﺎن، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﻟﻎ (۱۸ ﺗﺎ ۲۴ ﺳﺎل) ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل اﻓﺴـﺮدﮔﻲ ﺷـﺪﻳﺪ و دﻳﮕـﺮ اﺧـﺘﻼﻻت روان ﭘﺰﺷــﻜﻲ اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣــﻲدﻫــﺪ. دزونلافاکسین ﺑــﺮای اﺳــﺘﻔﺎده در ﻛﻮدﻛــﺎن از FDA ﺗﺎﺋﻴﺪﻳــﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.

فارماکودینامیک / کینتیک:

  • ﺗﻮزﻳﻊ Vd : ۳/۴  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ
  • ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ: ۳۰ درﺻﺪ
  • ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ: ﻛﺒﺪی
  • ﻓﺮاﻫﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ: ﺣﺪود ۸۰ درﺻﺪ
  • ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﺬﻓﻲ: ﺣﺪود ۱۱ ﺳﺎﻋﺖ
  • زﻣﺎن ﭘﻴﻚ، ﺳﺮﻣﻲ: ﺣﺪود ۷/۵ ﺳﺎﻋﺖ
  • دﻓﻊ ادراری (۴۵درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داروی دﺳﺖ ﻧﺨـﻮرده ﺣـﺪود ۲۴ درﺻـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ)

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

توجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تامین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتما با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.

 

نویسنده

دکتر آرش هیربد

دکتر آرش هیربد

من دکتر آرش هیربد دوره پزشکی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تخصص روانپزشکی را در دانشگاه شهید بهشتی گذراندم. در بیمارستان آتیه به عنوان روانپزشک و مسئول دفتر سلامت روان مشغول به کار هستم. در کلینیک هیربد به عنوان موسس و مسئول فنی و روانپزشک بزرگسال فعالیت دارم. در زمینه اختلالات خلقی، اضطرابی، وسواس ، اختلالات خواب و… می توانم به شما کمک کنم.

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب سرویس

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت