مصرف لیتیوم کربنات و عوارض لیتیوم

لیتیوم برای تثبت کردن حالت خلقی به کار می رود اما چگونگی عملکرد این داور هنوز مشخص نشده است.

از لیتیوم برای درمان اختلالاتی مانند افسردگی، شیدایی، اختلال دو قطبی و … استفاده می شود.

احتمالاً به دلیل شباهت یون لیتیوم به یون سدیم، جایگزین سدیم شده‌و در ایجاد پتانسیل عمل در سلول‌های عصبی اختلال ایجاد می‌کند، بر روی عملکرد واسطه‌های شیمیایی عصبی مثل نوراپی نفرین، سروتونین، دوپامین واستیل کولین و گیرنده‌های آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

لیتیوم

نام‌های تجاری:

U.S:

Lithobid ®

Canada:

Apo-lithium ® carbonate

Apo-Lithium ® carbonate SR

Carbolit

Duralith

Euro- Lithium

Lithane

Lithmax

PHL- Lithium Carbon ate

PMS-Lithium carbonate

PMS-Lithium Citrate

گروه دارویی-درمانی:

داروی تثبیت کننده خلق

اشکال دارویی:

ﻛﭙﺴﻮل: ۱۵۰mg، ۳۰۰ mg، ۶۰۰ mg

ﻗﺮص: ۳۰۰ mg، ۶۰۰mg

ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮراﻛﻲ: ۳۰۰ mg/5ml

مکانیسم عمل لیتیوم ۳۰۰:

مکانیسم اثر لیتیم دقیقا مشخص نیست، اما به دلیل شباهت یون لیتیم به یون سدیم ، جایگزین سدیم شده و در ایجاد پتانسیل عمل در سلولهای عصبی اختلال ایجاد می‌کند بر روی عملکرد واسطه‌های شیمیایی عصبی‌مثل نوراپی‌نفرین، سروتونین ، دوپامین و استیل‌کولین و گیرنده‌های آنها تأثیر می‌گذارد و با کاهش تولید پیام رسان ثانویه اینوزیتول‌تری فسفات ایجاد پاسخ سلولی را تضعیف می‌کند.
ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﺮﻫﺎی ﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ در ﻏﺸـﺎی ﺳـﻠﻮل ﻋﺼـﺒﻲ وﺳـﻠﻮل ﻋﻀـﻠﻪای و ﺑـﺎز ﺟـﺬب ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻳﺎ ﻧﻮر اﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻣﻲﺷﻮد، ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎر رﺳﭙﺘﻮر D3 در ﻧﻮرون ﭘﺲ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

موارد مصرف:

ﻛﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼل دو ﻗﻄﺒﻲ، درﻣﺎن ﻣﺎﻧﻴﺎ در اﻓﺮاد دو ﻗﻄﺒﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف :(unlabeled)

اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ آﻧﺘﻲ دﭘﺮﺳﺎﻧﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﻲ ﻗﺮاری، PTSDلیتیوم

دوزبندی در بزرگسالان:

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن: اﺧﺘﻼل دو ﻗﻄﺒﻲ :ﺧـﻮراﻛﻲ: ۹۰۰-۲۴۰۰mg/day در ۳ ﺗـﺎ ۴ دوز ﻣﻨﻘﺴـﻢ ﻳـﺎ در ﺻﻮرت آزادﺳﺎزی آﻫﺴﺘﻪ ۱۸۰۰mg/day ﺗﺎ ۹۰۰ در ۲ دوز ﻣﻨﻘﺴﻢ

دوز در ﻛﻮدﻛﺎن:

اﺧﺘﻼل دو ﻗﻄﺒﻲ:(unlabeled use) ﺧﻮراﻛﻲ

ﻛﻮدﻛﺎن ۶-۱۲ ﺳﺎل: ۱۵-۶۰mg/kg/day در ۴-۳ دوز ﻣﻨﻘﺴﻢ

دوز در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان:

اﺧﺘﻼل دو ﻗﻄﺒﻲ، ﺧﻮراﻛﻲ: ﺷﺮوع:

۲ ﺑﺎر در روز ۳۰۰mg

دوز در اﺧﺘﻼل ﻛﻠﻴﻮی:

۵۰: Clcr 10-50 ml/minute ﺗﺎ %۷۵ ﻧﺮﻣﺎل

۲۵ :clcr<10 ml/minute ﺗﺎ %۵۰ دوز ﻧﺮﻣﺎل

عوارض جانبی لیتیوم :

ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ: آرﻳﺘﻤﻲ، ﻫﺎﻳﭙﻮﺗﻨﺸﻦ، اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ، ادم

CNS : ﻛﻤﺎ، ﮔﻴﺠﻲ، ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ، ﺧﺴﺘﮕﻲ، ﺗﺸﻨﺞ

درﻣﺎﺗﻮﻟﻮژی: ﺧﺸﻜﻲ و ﻧﺎزک ﺷﺪن ﻣﻮ، آﻟﻮﭘﺴﻲ، راش

اﻧﺪوﻛﺮاﻳﻦ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ: ﻫﺎﻳﭙﻮﺗﻴﺮوﺋﻴﺪﻳﺴﻢ، دﻳﺎﺑﺖ، ﻫﺎﻳﭙﺮﮔﻼﻳﺴﻤﻲ

ﮔﻮارﺷﻲ: ﺗﺸﻨﮕﻲ، آﻧﻮرﻛﺴﻴﺎ، ﺗﻬﻮع، اﺳﺘﻔﺮاغ، اﺳﻬﺎل، اﻓﺰاﻳﺶ وزن

ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ: ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻮزﻳﺲ

ﻋﺼﺒﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ- اﺳﻜﻠﺘﻲ: ﻟﺮزش، ﻣﻴﺎﺳﺘﻨﻲ ﮔﺮاوﻳﺲ

ﭼﺸﻤﻲ: ﺣﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮارادی ﻛﺮهی ﭼﺸﻢ، ﻛﻢ ﺳﻮﻳﻲ

ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف:

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻔﺮط ﺑﻪ ﻟﻴﺘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻲ از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن، در ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗـﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ اﺧﺘﻼل ﻛﻠﻴﻮی دارﻧﺪ، ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

در اﻓﺮاد ﺑﺎردار،اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب از دﺳـﺖ دادهاﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺸﺪارﻫﺎ:

در هنگام مصرف قرص از خراشیدن، جویدن یا شکستن قرص طولانی رهش لیتیوم اجتناب کنید.

در زمان مصرف قرص لیتیوم آب زیاد بنوشید تا از کم آب شدن بدن جلوگیری کنید.

اگر زیاد عرق می‌کنید یا اگر دچار اسهال و استفراغ همراه با تب شده اید، به پزشک مراجعه کنید.

در زمان مصرف داروی لیتیوم مراقب باشید در هنگام ورزش کردن یا زمانی که در آب گرم هستید، مراقب باشید دمای بدن زیاد بالا نرود و یا بدن کم آب نشود.

در بعضی موارد نیز نوشیدن زیاد مایعات می‌تواند تاثیر معکوس داشته و خطرناک باشد، بنابراین بهتر است مایعات را به اندازه بنوشید.

ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮارض جانبی لیتیوم :

دﭘﺮﺳﻴﻮن :CNS ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ روﺣﻲ ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻫﻮﺷﻴﺎری ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪ اﺣﺘﻴﺎط ﺷﻮد.

اﺛــﺮات ﻛﻠﻴــﻮی: ﻣﺼــﺮف ﻃــﻮﻻﻧﻲ ﻣــﺪت ﺳــﺒﺐ ﻛــﺎﻫﺶ ﻛــﺎراﻳﻲ ﻛﻠﻴــﻪ ﻣــﻲﺷــﻮد و ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﺑﺮﮔﺸﺖﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻗﻄﻊ دارو دوﺑﺎره ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺷـﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز از اﻳﻦ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ:

ﻗﻠﺒﻲ- ﻋﺮوﻗﻲ: در اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﺧﻔﻴـﻒ ﺗـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ دارﻧـﺪ، ﺑـﺎ اﺣﺘﻴـﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
دﻫﻴﺪراﺳﻴﻮن: در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺎﻳﻌـﺎت ﺑﺪﻧﺸـﺎن را از دﺳـﺖ دادهاﻧـﺪ اﺣﺘﻴﺎط ﺷﻮد ﻣﺜﻞ:

ﺗﻌﺮﻳﻖ، اﺳﻬﺎل و ﺗﺐ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت

اﻓﺴﺮدﮔﻲ / ﺧﻮدﻛﺸﻲ: اﺣﺘﻴﺎط در اﻓﺮادی ﻛﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ.

اﺧﺘﻼل ﻛﻠﻴﻮی ﺑﻴﻤﺎری ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ

اﻫﻤﻴﺖ دارو درﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن:

داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ دﻓﻊ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ ﻣﺜـﻞ دﻳﻮرﺗﻴـﻚ ﻫـﺎ، ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪهﻫـﺎی ACE و NSAID

داروﻫﺎی ﻧﻮروﻟﭙﺘﻴﻚ: در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺒﺐ ﺳﻨﺪرم ﺷﺒﻴﻪ NMS ﻣﻲﺷﻮد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻼک ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺒﻲ- ﻋﻀﻼﻧﻲ: ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد اﺣﺘﻴـﺎط ﺷـﻮد ﭼـﻮن ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺪﻫﺪ.
ﺟﻤﻌﻴﺖ وﻳﮋه:

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان: اﺣﺘﻴﺎط ﺷﻮد ﭼﻮن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺸﺪارﻫﺎ:

ﻓﺎز ﺣﺎد ﻣﺎﻧﻴﻚ: ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻛﺮدن: ﺳﻤﻴﺖ ﻟﻴﺘﻴﻢ دﻗﻴﻘﺎً واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﺮﻣﻲ دارو ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در دوزﻫﺎی درﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ در ﻃﻮل درﻣﺎن ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺷﻮد.

ﺗﺪاﺧﻼت داروﻳﻲ:

رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر C (ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﺗﺮاﭘﻲ):

آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ، آﻧﺘﻲ ﺳﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ، ﻛﻠﺴﻲ ﺗﻮﻧﻴﻦ، ﺑﻼﻛﺮﻛﺎﻧﺎلﻫـﺎی ﻛﻠﺴـﻴﻤﻲ، ﻛﻠﺴـﻴﻢ ﭘﻠـﻲ ﺳـﺘﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻛﺎرﺑﺎﻣﺎزﭘﻴﻦ، ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ اﻳﻨﺪراز، دﺳﻤﻮﭘﺮﺳـﻴﻦ، Fosphenytion دﻳﻮرﺗﻴـﻚﻫـﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻟﻮپ، ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه MAO، ﻣﻴﺘﻞ دوﭘﺎ، ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑـﻼک ﻛﻨﻨـﺪه ﻋﺼـﺒﻲ ﻋﻀـﻼﻧﻲ، ﻓﻨــﻲ ﺗــﻮﺋﻴﻦ، ﭘﺘﺎﺳــﻴﻢ ﻳﺪﻳــﺪ، SSRIs ﺳــﺪﻳﻢ ﺑــﻲ ﻛﺮﺑﻨــﺎت، ﺳــﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳــﺪ، Sodium pdystrene sulfonate، ﺗﻮﭘﻴﺮاﻣﺎت، .TCAS

رﻳﺴﻚ D (ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ):

ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ACE، ﺑﻼﻛـﺮ آﻧﮋﻳﻮﺗﺎﻧﺴـﻴﻦ II ،ﻋﻮاﻣـﻞ ﺿـﺪاﻟﺘﻬﺎب ﻏﻴﺮاﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪی، Serotonin Modulators، دﻳﻮرﺗﻴﻚ ﺗﻴﺎزﻳﺪی

ﺗﺪاﺧﻼت اﻟﻜﻞ، ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎن:

ﻏﺬا: از ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎرداری: D

ﺷﻴﺮدﻫﻲ:

داﺧﻞ ﺷﻴﺮﻣﺎدر ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲﺷﻮد/ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف

موارد منع مصرف لیتیوم کربنات :

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻔﺮط ﺑﻪ ﻟﻴﺘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻲ از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن، در ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗـﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ اﺧﺘﻼل ﻛﻠﻴﻮی دارﻧﺪ، ﺧﻮدداری ﺷﻮد.در اﻓﺮاد ﺑﺎردار، اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب از دﺳـﺖ داده‌اﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

لیتیوم

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

۱- هیچ گاه کمتر یا بیشتر از مقدار تجویز شده توسط درمانگر از داروی لیتیوم مصرف نکنید. حتی اگر احساس بهبودی داشتید، به هیچ وجه مصرف خود را قطع نکیند.
۲- اگر نوبت مصرف داروی لیتیوم را فراموش کردید، بلافاصله بعد از این که به یادتان افتاد دارو مصرف کنید. اگر کمتر از ۶ ساعت به نوبت بعدی مصرف مانده بود، نوبت خود را فراموش کنید و بر اساس برنامه دارویی دارید مصرف خود را ادامه دهید و به هیچ وجه میزان مصرف خود را تغییر ندهید
۳- در صورت وجود سابقه لوسمی این دارو نباید مصرف شود.
۴- در صورت داشتن سابقه بیماری های مشکلات قلبی یا فشار خون، صرع، پارکینسونیسم، عفونت، اختلال ادراری یا مشکلات کلیوی حتما قبل از مصرف این دارو از پزشک متخصص در این ظمینه مشاوره بگیرید.
۵- از علائم مسمومیت لیتیوم می توان به خواب آلودگی خفیف، کسالت، سرگیجه و عدم تعادل ، عدم هماهنگی، هیپررفلکسی، تشنج سایکوز، سنکوپ، مشکلات اداراری، نارسایی های گردش خون اشاره داشت که در صورت مصرف بیش از حد منجر به مرگ می گردد. در صورت مشاهده هر یک از این علائم سریعا از یک درمانگر متخصص در این زمینه مشاوره بگیرید.
۶- مصرف داروی لیتیوم مانند هر داروی دیگری دارای اختلال دارویی است و در صورت مصرف داروی های به خصوص دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی، داروهای ضد روان پریشی (کلرپرومازین، هالوپردول، مولیدون) منجر به وجود آمدن مشکلات و عوارض جانبی بسیار خطرناک در فرد می شود. حتما قبل از مصرف هر داروی دیگری همراه با لیتیوم از یک درمانگر متخصص در این زمینه مشاوره بگیرید.
۷- با توجه به عوارض خواب آلودگی و سرگیجه مصرف لیتیوم توصیه می کنیم که در هنگام رانندگی یا کارهایی که نیازمند هوشیاری کامل شما هستند، در مصرف لیتیوم دقت نمایید.
۸- در زمان مصرف داروی لیتیوم، حتما برای رژیم گرفتن و از دست دادن آب و نمک با پزشک خود مشورت نمایید.
۹- هنگام ورزش کردن در هوای گرم باید احتیاط کنید چرا که کاهش مایعات در بدن سبب ایجاد مسمویت ناشی از مصرف داروی لیتیوم می شود.
۱۰- در صورت تصمیم داشتن برای بار داری و یا شیر دهی ؛ حتما با پزشک خود در مورد مصرف داروی لیتیوم مشورت کنید.
۱۱- از قطع ناگهانی دارو جدا پرهیز کنید.

بیشتر بدانیم
آنچه شما باید در مورد جنون دزدی (کلپتومانیا) بدانید

فارماکودینامیک / کینتیک:

ﺟﺬب:ﺳﺮﻳﻊ

ﺗﻮزﻳﻊ:۰/۳- ۰/۴:vd، ۳۵٪ ﺗﺎ۵۰٪ ﻏﻠﻀـﺖ ﺳـﺮﻣﻲ در ﺷـﻴﺮ ﻣـﺎدر ﺗﺮﺷـﺢ ﻣـﻲﺷـﻮد،ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﺪت ۶-۱۰ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲﺷـﻮد.ﻧﺴـﺒﺖ ﻏﻠﻈـﺖ دارو در اﻧـﺪامﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

  •  ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺒﺪی۱/۳ ﺗﺎ ۱/۲ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ
  • ﻏﻠﻈﺖ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ:ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ” ۱/۲ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ
  • ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻀﻠﻪ،ﻛﻠﻴﻪ،رﻳﻪ،ﻗﻠﺐ:ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲﻏﻠﻈﺖ ﺑﺰاق:۳-۲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ
  • ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰی،اﺳﺘﺨﻮان،ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ:۵۰٪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ: وﺟﻮد ﻧﺪارد.
  • ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺰاق:۳-۲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ

ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ: ﻧﺪارد. ﻓﺮاﻫﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ:

  • ﻛﭙﺴﻮل ﺳﺮﻳﻊ آزاد ﺷﻮﻧﺪه: %۹۵ ﺗﺎ %۱۰۰
  • ﻗﺮص آﻫﺴﺘﻪ رﻫﺶ: %۶۰-۹۰
  • ﺷﺮﺑﺖ: %۱۰۰

ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺣـﺬﻓﻲ: ۱۸-۲۴ ﺳـﺎﻋﺖ، در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان واﻓـﺮاد ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل ﻛﻠﻴـﻮی: ﺑـﻴﺶ از ۳۶ ﺳﺎﻋﺖ

ﭘﻴﻚ اﺛﺮ، ﺳﺮﻣﻲ:

ﺳﺮﻳﻊ آزاد ﺷﻮﻧﺪه: ۰/۵-۲ ﺳﺎﻋﺖ

  • آﻫﺴﺘﻪ رﻫﺶ: ۴-۱۲ ﺳﺎﻋﺖ
  • ﺷﺮﺑﺖ: ۱۵-۶۰ دﻗﻴﻘﻪ

دﻓﻊ: ادرار – %۹۰-۹۸ ﻋﺮق – %۴-۵ ﻣﺪﻓﻮع %۱

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان 

لیتیومتوجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.

 

2.7/5 - (3 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد