ترازودون یک داروی ضد افسردگی است که در درمان اختلالات افسردگی شدید و بی خوابی استفاده می شود.

افسردگی اساسی ۲ شایعترین اختلال خلقـی اسـت. سـن شـروع این اختلال به طور معمول ۲۰تا ۵۰سـالگی اسـت، گـرچـه ممکـن است در کودکی یا پیری نیز شروع شود.

شیوع مادامالعمر اختــلال افسردگی اساســی حـدود ۱۵درصـد میباشـد کـه در زنـان تـا ۲۵ درصد نیز گزارش شده است.

میزان بروز این اختلال در بیمارانی که به پزشکان عمومی مراجعه میکنند، حدود ۱۰درصــد و در بیمـاران طبی بستری ۱۵درصد است و این در حالی است که با وجود شــیوع و بـروز نسـبتاً زیـاد ایـن اختـلال، فقـط نیمـــی از بیمــاران مبتــلا، از درمانهـای خــاص برخــوردار میشــوند

 نظر به شیوع بالای اختلال افسردگی اساسی، عــلاوه بـر بـهبود و یپش آگهی کلی بیمار، هــرگونـه اقـدام در جـهت کنـترل بیشـتر و سریعتر، جلوگیری یا کاهش موارد عود و دفعات بســتری بیمـار، و هزینه اثربخشی درمان بسیار اهمیـت دارد.

بـرای درمـان دارویـی این اختلال، از داروهای مختلفی اســتفاده میشـود.

داروهـای ضـدافسردگی سه حلقهای از اولین داروهایی هســتند کـه بدیـن منظـورمصرف شده و با وجود کارایی در درمان، به دلیل عوارض جانبی،موارد منع مصرف و سمی بودن, جای خود را به داروهای جدید یا دادهاند؛ داروهایی که اثر بخشی بیشتر و عوارض جانبی کمتری دارند.


یکی از داروهای جدید، تـرازودون اسـت کـه آثـار دارویـی جـالب توجـهی دارد.

ایـن دارو در محیـط بـرون تنـی  بـه عنــوان آگونیست و آنتاگونیست گیرنده سروتونین عمل میکنـد، در حـالی کـه در مطالعـات بـالینی بـه نظـر میآیـــد کــه آنتاگونیست گیرنده سروتونین باشد.

ایمنــی مصـرف مقـادیر زیـاد ترازودون، نسبت به ضد افسردگیهای ســه حلقـهای بیشـتر اسـت،
ولی آثار جانبی خواب آوری و کاهشدهندگی فشار خــون آن را نــیز بــاید در نظــر داشــت. 
.

 داروی ترازودون برای درمان افسردگی استفاده می‌شود. این دارو به بهبود خلق و خو، اشتها، سطح انرژی و هم‌چنین کاهش اضطراب و بی‌خوابی مربوط به افسردگی کمک می‌کند.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.


مصرف ترازودون و عوارض آن

نام‌های تجاری:

U.S.

Oleptro

Canada:

APo- Trazodone O

Apo- Trazodone

Dom- Trazodone

Mylan- Trazodone

Novo- Trazodone

Nu- Trazodone

Nu- Trazodone O

Oleptro

PHL-Trazodone

PMS-Trazodone

Ratio- Trazodone

Teva- Trazodone

Trazorel

ZYM- Trazodone

گروه دارویی-درمانی:

ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﺎز ﺟﺬب ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ/ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ

اشکال دارویی:

Tablet: 50mg

مکانیسم عمل:

ترازودون برداشت مجددسروتونین به داخل پایانه عصبی را مهارمیکند و در نتیجه سروتونین مدت زمان‌بیشتری گیرنده‌های خود را تحریک می‌کند.

مصرف ترازودون و عوارض آن

موارد مصرف:

افسردگی، بی خوابی، درد مزمن

ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ Trazodone ﺧﻮاب آوری اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ، ﻣﻌﻤـﻮﻻً در دوزﻫـﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ (۵۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺮای ﺧﻮاب ﻳﺎ درﻣﺎن ﺑﻴﺨﻮاﺑﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﺼﺮف SSRI ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می‌گیرد.

Trazodone ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺖ ﻓﺸـﺎر وﺿـﻌﻴﺘﻲ و ﺗﻬﻮع ﻣﻲﺷﻮد. ﻳﻚ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎدر اﻣﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﻳـﻦ دارو، priapism اﺳـﺖ، ﻛـﻪ در ۱ ﺑﻴﻤـﺎر از ﻫﺮ ۱۰۰۰۰ ﺑﻴﻤﺎر رخ ﻣﻲدﻫـﺪ.

priapism ﻳـﻚ اورژاﻧـﺲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎران را ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ اورژاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮد.

Trazodone ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎﻳـﺪ در ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

برای درمان افسردگی:
بزرگسالان:
مقدار اولیه : 150 mg در روز در مقادیر منقسم ، مقدار نگهدارنده: ممکن است مقدار 50 mg در روز هر 3 تا 4 روز افزایش یابد .
حداکثر مقدار مجاز برای بیماران سرپایی : 400 mg در روز در مقادیر منقسم، و در بیماران بستری : 600 mg در روز در مقادیر منقسم.
سالمندان:
مقدار اولیه : 150 mg در روز در مقادیر منقسم ، مقدار نگهدارنده: ممکن است مقدار 50 mg در روز هر 3 تا 4 روز افزایش یابد .
حداکثر مقدار مجاز برای بیماران سرپایی : 400 mg در روز در مقادیر منقسم، و در بیماران بستری : 600 mg در روز در مقادیر منقسم.
کودکان:
6 تا 12 سال:مقدار اولیه:1.5 تا 2 mg/kg/day در مقادیر منقسم.
مقدار نگهدارنده: ممکن است تا 6 mg/kg/day در 3 نوبت افزایش یابد.
12 تا 18 سال: مقدار اولیه : 25 تا 50 mg در روز. مقدار نگهدارنده: ممکن است تا 100 تا 150 mg در روز در مقادیر منقسم افزایش پیدا کند.

عوارض جانبی:

‌خشکی دهان ، خواب آلودگی، تاری دید، اختلال در تطابق و افزایش فشار داخل چشم، یبوست، تهوع ، اشکال در ادرار کردن، تعریق، نعوظ مداوم، بثورات جلدی، لرزش دست، کهیر، اختلالات رفتاری(بخصوص در کودکان)‌، هیپومانیا، توهم( بخصوص در سالمندان)، افزایش اشتها،‌تغییر وزن، تشنج،‌اختلالات حرکتی و دیسکنزی ، تب ، اگرانولوسیتوز، لوکوپنی، ائوزینوفیلی، ترومبوسیتوپنی، هیپوناترمی و اختلال در عملکرد کبد از عوارض جانبی دارو هستند.

مصرف ترازودون و عوارض آن

موارد منع مصرف:

به دلیل نداشتن عوارض آنتی کولینرژیک ترازودون برای مواردی که این عارضه مشکل‌زاست انتخاب مناسبی است.

مانند‌:‌ هایپرتروفی خوش‌خیمپروستات ٬ گلوکوم زاویه بسته و یبوست شدید.

و دیگر عوارض ، خشکی دهان، سردرد، تهوع و استفراغ، طعم بد دهان، تاری دید، یبوست و گیجی، غش، درد و لرزش عضلات، ضربان قلبنامنظم، بثورات جلدی، هیجان غیر طبیعی، نعوظ نامناسب، دردناک و مداوم، خواب آلودگی،، اسهال، ضعف و خستگی غیرمعمول.

موارد منع مصرف و احتیاط موارد منع مصرف:

مرحله اولیه بهبود انفارکتوس قلبی، حساسیت مفرط به دارو. موارد احتیاط: بیماری قلبی، تمایل به خودکشی.

تداخلات دارویی:

ﺗﺪاﺧﻼت داروﻳﻲ:

داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ Trazodone ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد:

MAO Inhibitors

ﺗﺪاﺧﻼت ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن:

ازﻣﺼﺮف ﻋﻠﻒ ﭼﺎی، ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﻴﺐ، SAM، Kava kava ﺧﻮدداری ﺷﻮد (ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻄـﺮ ﺳﻨﺪرم ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻳﺎ ﺧﻮابآوری ﻣﻔﺮط ﺷﻮد.)

رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎرداری: C

ﺷﻴﺮدﻫﻲ :

وارد ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﻣﻲﺷﻮد / ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

 ۱ـ به احتمال تمایل به خودکشی با بهبود وضعیت افسردگی توجه شود. در شروع درمان بیماران در معرض خطر زیاد خودکشی به دقت زیر نظر قرار گیرند.

۲ـ به نظر می‌رسد شیوع عوارض جانبی با مصرف مقادیر بیش از mg/day 300 بیشتر است.

۳ـ تحمل به عوارض جانبی (بخصوص اثرات رخوت زا) معمولاً بعد از ۲-۱ هفته درمان ظاهر می‌شود.

۴ـ این دارو نسبت به ضد افسردگی های سه حلقه‌ای عوارض قلبی و آنتی کولینرژیک کمتری دارد.

۵ـ این دارو می‌تواند سبب نعوظ مداوم و دردناک شود. ارکشن ناخواسته که بیش از یک ساعت طول بکشد به عنوان یک اورژانس پزشکی در نظر گرفته می‌شود.

۶ـ مصرف این دارو نباید به طور ناگهانی قطع شود. با این وجود، این دارو باید حداقل ۴۸ ساعت قبل از اعمال جراحی قطع شود.

۷ـ ممکن است کمی فشار خون عارض شود ؛ فشار خون بیمار پیگیری شود.

نکات قابل توصیه به بیمار:

۱ـ دارو را دقیقاً طبق دستور مصرف کنید.

۲ـ این دارو ممکن است موجب خواب آلودگی یا سرگیجه شود؛ از انجام فعالیتهای مستلزم هوشیاری، نامشخص شدن اثرات کامل دارو، خودداری کنید.

۳ـ از مصرف فرآورده‌های حاوی الکل خودداری کنید.

۴ـ هر اثر غیرمعمول دارو و مواردی چون نعوظ مداوم و دردناک، اختلال عملکرد جنسی، سرگیجه، غش، یا ضربان سریع قلب را اطلاع دهید. نعوظ غیر ارادی برای بیش از یک ساعت مورد اورژانس محسوب می‌شود.

۵-اثر کامل دارو قبل از ۲ هفته نشان داده نمی‌ شود. مصرف در سالمندان: بیماران سالخورده معمولاً به مقادیر اولیه کمتر نیاز دارند، زیرا احتمال بروز عوارض جانبی در آنها بیشتر است. با این وجود، مصرف این دارو در سالخوردگان به دلیل اثرات قلبی کمتر آن ترجیح داده می‌شود.

مصرف در کودکان: مصرف این دارو در کودکان توصیه نمی‌ شود.

مصرف در شیردهی: دارو در شیر ترشح می‌شود. با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی اعصاب مرکزی: ‌خواب آلودگی، سرگیجه، عصبانیت، خستگی، اغتشاش شعور، لرزش، ضعف، حالت تهاجمی، عصبانی شدن، کابوسهای شبانه، رویای زنده، سردرد، بی‌خوابی، صرع ژنرالیزه تونیک ـ‌کلونیک.

قلبی ـ ‌عروقی: ‌کمی فشار خون در حالت ایستاده، تاکیکاردی، زیادی فشار خون، سنکوپ، طولانی شدن زمان هدایت در ECG. چشم، گوش، حلق، بینی:‌ تاری دید ، وزوز گوش، احتقان بینی.

دستگاه گوارش:‌ خشکی دهان ، اختلال چشایی، یبوست، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی.

ادراری ـ تناسلی: احتباس ادرار، نعوظ مداوم و دردناک آلت تناسلی (priapism) که ممکن است به ناتوانی جنسی منجر شود، هماچوری.

خون: کم خونی.

پوست: بثورات پوستی، کهیر، تعریق.

تنفسی:‌ کوتاهی دامنه تنفس.

سایر عوارض: کاهش میل جنسی. مسمومیت و درمان تظاهرات بالینی:

خواب آلودگی، استفراغ (شایع ترین عوارض) ؛ کمی فشار خون در حالت ایستاده، تاکیکاردی، سردرد، تشنج، ایست تنفس، تغییرات ECG، کوتاهی دامنه تنفس، خشکی دهان، و بی اختیاری ادرار. ممکن است اغما عارض شود.

درمان: علامتی و حمایتی است و عبارت است از حفظ راه هوایی، تثبیت علائم حیاتی، و حفظ تعادل آب و الکترولیتهای بدن، در صورت سالم بودن رفلکس حلقی، بیمار را وادار به استفراغ کرده و به دنبال آن لاواژ معده انجام (در صورت عدم امکان استفراغ لاواژ معده اول انجام می‌شود) و ذغال فعال برای جلوگیری از جذب بیشتر تجویز می‌شود. واداشتن بیمار به دیورز ممکن است به دفع دارو کمک کند. دیالیز معمولاً بی اثر است.

فارماکودینامیک / کینتیک:

فارماکوکینتیک جذب: ‌از دستگاه گوارش به خوبی جذب می‌شود. مصرف همزمان با غذا جذب را به تأخیر انداخته ، و مقدار جذب را تا حدود ۲۰ درصد افزایش می‌دهد.

پخش: به میزان گسترده در بدن انتشار می‌یابد؛ در بافت بخصوصی تجمع نمی‌ یابد، اما مقادیر کم آن ممکن است در شیر مادر ترشح شود.حدود ۹۰ درصد به پروتئین پیوند می‌یابد. غلظت درمانی مفروض دارو مشخص نشده است. غلظت پلاسمایی پایدار طی ۷-۳ روز حاصل می‌شود و فعالیت درمانی آن طی هفت روز پدید می‌آید.

متابولیسم: توسط کبد متابولیزه می‌شود ؛ بیش از ۷۵ درصد متابولیتها طی سه روز دفع می‌شوند.

دفع: قسمت اعظم دارو (۷۵ درصد) از راه ادرار، و باقیمانده از طریق مجرای صفراوی در مدفوع دفع می‌شود.

ﺷﺮوع اﺛﺮ: درﻣﺎﻧﻲ (ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ): ﺗﺎ ۶ ﻫﻔﺘﻪ؛ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاب: ۱ ﺗﺎ ۳ ﺳﺎﻋﺖ

ﺟﺬب: ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮد. ﻓﺮم ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ رﻫﺶ: Cmax در ﺣﺪود ۸۶ درﺻـﺪ وﻗﺘـﻲ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻛﻤﻲ از ﺧﻮردن ﻏﺬای ﭘﺮﭼﺮب، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ: ۸۵ ﺗﺎ ۹۵ درﺻﺪ

ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ: ﻛﺒﺪی ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی CYP3A4 (ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده) ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻓﻌـﺎل ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻧﻴﻤﻪ – ﻋﻤﺮ ﺣﺬﻓﻲ: ۷ ﺗﺎ ۱۰ ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﭘﻴﻚ، ﺳﺮﻣﻲ:

ﻓﺮم ﺳﺮﻳﻊ آزاد ﺷﻮﻧﺪه: ۳۰ ﺗﺎ ۱۰۰ دﻗﻴﻘﻪ؛ ﺑﺎ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻲاﻓﺘﺪ (ﺗﺎ ۲/۵ ﺳﺎﻋﺖ)

ﻓﺮم ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ رﻫﺶ: ۹ ﺳﺎﻋﺖ؛ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدی ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻧﺪارد.

دﻓﻊ: ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ادراری، در درﺟﻪی دوم از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع

منبع:

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان 

توجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.

نویسنده

دکتر آرش هیربد

دکتر آرش هیربد

من دکتر آرش هیربد دوره پزشکی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تخصص روانپزشکی را در دانشگاه شهید بهشتی گذراندم. در بیمارستان آتیه به عنوان روانپزشک و مسئول دفتر سلامت روان مشغول به کار هستم. در کلینیک هیربد به عنوان موسس و مسئول فنی و روانپزشک بزرگسال فعالیت دارم. در زمینه اختلالات خلقی، اضطرابی، وسواس ، اختلالات خواب و… می توانم به شما کمک کنم.

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب سرویس

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت