دراپریدول

دراپریدول (Droperidol) از ﻟﺤﺎظ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎﻟﻮﭘﺮﻳﺪول اﺳﺖ.

اﻳﻦ دارو ﺑﺮای درﻣﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن آﺷﻔﺘﮕﻲﻫﺎی رواﻧﻲ و ﻫﺬﻳﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻟﻮﭘﺮﻳﺪول، ﻣﺼﺮف درون ورﻳﺪی اﻳﻦ دارو ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﻳﺶ QT واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز را زﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺑﻪ وﻳﮋه در اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎری ﻫﻤﺮاه، اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻳﺎ ﻣﺼـﺮف ﻫﻤﺰﻣـﺎن داروﻫـﺎی دﻳﮕـﺮی ﻛـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ QT را اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.

ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف دارو ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

گروه دارویی-درمانی: 

درﻣﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع، درﻣﺎن آﺷﻔﺘﮕﻲﻫﺎی رواﻧﻲ و ﻫﺬﻳﺎن 

اشکال دارویی:

Injection:25 mg / 10 ml Injection:(Droperidol Compound) 15mg Droperidol + 0.5 mg Fentanyl (ascitrate) / 10 ml

مکانیسم عمل دراپریدول :

دراپریدول اثر خود را عمدتاً با انسداد گیرنده‌های دوپامینی در سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می‌نماید. این دارو گیرنده‌های الفا آدرنرژیک را نیز مهار می‌نماید.

موارد مصرف:

ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن اورژاﻧﺲ و ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ ﺑـﻲ ﻫﻮﺷـﻲ، Droperidol را ﺑـﺮای درﻣـﺎن آﺷـﻔﺘﮕﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻨﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﻳﻊ و ﻧﻴﻤـﻪ ﻋﻤـﺮ ﻛﻮﺗـﺎه ۱۲۷ دﻗﻴﻘـﻪای آن، ﻛـﻪ درﺻـﻮرت وﺟﻮد داروﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد. 

دوزبندی در بزرگسالان:

در درﻣﺎن آﺷﻔﺘﮕﻲ، دروﭘﺮﻳﺪول ﺑﻪ ﺷﻜﻞ درون ورﻳﺪی در ﻳﻚ دوز ۲/۵ ﺗﺎ ۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

بیشتر بدانیم
اختلال هذیانی

جذب و متابولیسم دارو:

اثر دراپریدول ۱۰-۳ دقیقه بعد از تزریق عضلانی ظاهر می‌گردد. سریع در بدن توزیع شده و متابولیسم کبدی وسیعی دارد. نیمه عمر آن ۶-۳ ساعت می‌باشد.

عوارض جانبی:

عوارض خارج هرمی و دیسکینزی دیررس ،خواب آلودگی، کابوس شبانه، افسردگی، بی ثباتی خلقی، بی خوابی و اغتشاش شعور بوسیله این دارو ممکن است ایجاد شود.

عوارض خارج هرمی به خصوص واکنش‌های دیستونیک و آکاتزی شایع تر و بویژه در افراد دچار تیرویید سمی بروز می‌نماید.

موارد منع مصرف دراپریدول :

دراپریدول با سایر داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی نباید مصرف گردد، زیرا ممکن است منجر به ایجاد اغماء گردد.

همچنین همراه با داروهای تضعیف کننده مغز استخوان و نیز در مبتلایان به فئوکرموسیتوم نباید مصرف گردد.

 اين دارو در صورت وجود كاهش پتاسيم خون ، كاهش منيزيم خون، طولاني شدن فاصله QTدر نوار قلبي، ( كه از قبل وجود داشته باشد)، حساسيت به دارو و فئوكروموسيتوم نبايد مصرف شود.
بيماران سالخورده ، ناتوان و افرادي كه بشدت بيمار هستند، ممكن است به‌اثرات كاهنده فشار خون و تسكين بخش اين دارو حساس‌تر باشند. كاهش مقدار مصرف در اين بيماران توصيه مي‌شود.

تداخلات دارویی:

خطر بروز آریتمی بطنی همزمان با مصرف داروهای آنتی هیستامین مانند ترفنادین افزایش می‌یابد.

داروهای خواب آور و ضدهیجان اثر آرام بخش این دارو را افزایش می‌دهند.

داروهایی نظیر متوکلوپرامید و لیتیوم، عوارض خارج هرمی دراپریدول را افزایش می‌دهند.

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

برای القاء بیهوشی، در صورت مصرف وریدی، میزان نیاز به داروهای همراه با دراپریدول کمتر از معمول می‌باشد.

مقدار مصرف : دراپریدول برای ایجاد آرامش و کنترل سریع وضعیت بیمار در اختلالات روانشناختی نظیر مانیا و نیز کنترل تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی و به عنوان داروی پیش بیهوشی به تنهایی و یا همراه با داروهای دیگر نظیر فنتانیل و نیتروزاکساید برای ایجاد بیهوشی عمومی به کار می‌رود.

از مصرف فرآورده‌هاي حاوي الكل يا ساير داروهاي مضعف CNSتا 24 ساعت پس از مصرف دروپريدول بايد خودداري نمود.
از رانندگي يا كار با ماشين آلات تا 24 ساعت پس ازمصرف دروپريدول بايد خودداري نمود.

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

دراپریدول

توجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تامین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتما با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند

 

5/5 - (1 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون مهارت های زندگی

مهارت های زندگی به مجموعه ای از توانایی های گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی، فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل مؤثری با خواست، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد.

این آزمون ۱۰ مولفه ارتباطات انسانی، روابط بین فردی، مهارت تصمیم گیری، مدیریت و تنظیم هیجانات، مهارت در حل مسئله، مهارت کار گروهی، خودآگاهی، هدفمندی، تفکر خلاق و انتقادی را ارزیابی می کند.