توپیرامات ابتدا به عنوان یک داروی ضدتشنج طراحی شد.

بعدها معلوم گشت که در درمان انواع اختلالات روانشناختی و عارضه‌های نورولوژیک مفید واقع می‌شود، از جمله در پیشگیری از میگرن، درمان چاقی، بولیمیا، بینج ایتینگ و اعتیاد به الکل.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

نام‌های تجاری:

U.S:

Topamax

Canada:

Apo-Topiramate

Co Topiramate

Dom Topiramate

Mint- Topiramate

Mylan- Topiramate

Novo- Topiramate

PHL- Topiramate

PMS- Topiramate

Ratio- Topiramate

Sandoz- Topiramate

Topamax

ZYM-Topiramate

گروه دارویی-درمانی:

ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ، ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ

اشکال دارویی:

TAB :25, 50, 100, 200 mg

مکانیسم عمل:

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﺷﺪ:

ﺑــﻼک ﻛﺎﻧﺎﻟﻬــﺎی ﺳــﺪﻳﻢ واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ وﻟﺘــﺎژ ﻧــﻮروﻧﻲ، اﻓــﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ GABA، آﻧﺘــﺎﮔﻮﻧﻴﺰه رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎی AMPA/Kainate glutamate، و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ اﻧﻬﻴﺪراز را ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

موارد مصرف:

درمان کمکی در حملات تشنجی و در درمان و پیشگیری از میگرن، درمان اختلالات دو قطبی، افسردگی

دوزبندی در بزرگسالان:

عوارض جانبی:

-خواب آلودگی، خستگی، سرگیجه و مشکلات بینایی مانند تاری دید از عوارض این دارو می باشد لذا تا زمانی که اثر دارو از بین نرفته از رانندگی و کارهایی که نیاز به تمرکز و احتیاط دارند خودداری نمایید .
-در صورت بروز اسهال خفیف، مصرف مایعات به مقدار کافی توصیه می شود.معمولاً اسهال ناشی از این دارو خودبخود برطرف می شود اما در صورت ادامه دار شدن این وضعیت به پزشک خود مراجعه نمایید.
_در صورت احساس تهوع ناشی از مصرف این دارو ،مصرف غذاهای سبک و ساده و پرهیز از غذاهای پرچرب و پر ادویه این مشکل را برطرف می سازد.
-در صورت بروز علائم آنفولانزا، گلودرد،مشکلات بینی،گز گز انگشتان وکاهش وزن غیرطبیعی تغییرات شدید خلق و خو، مشکلات بینایی و سایر موارد حتماً به پزشک خود مراجعه نمایید

تهوع و استفراغ، یبوست، اسهال، اختلالات شناختی، سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی، ضعف، تاری دید، دوبینی

تداخلات دارویی:

كاربامازپین و فنی توئین باعث كاهش احتمال سطح سرمی توپیرامات می‌ گردد.
مهار كننده‌های كربنیك انهیدراز مانند استازولامید باعث افزایش احتمال بروز سنگهای كلیوی می‌ شوند. از مصرف همزمان خودداری شود.
در مصرف همزمان توپیرامات با سایر داروهای مضعفCNS احتمال بروز اثرات تجمعی تضعیف CNS و همچنین وقایع عصبی – روانشناختی و عوارض شناختی افزایش می‌ یابد.
توپیرامات باعث كاهش اثر قرص‌های خوراكی جلوگیری از بارداری می‌ شود. بنابراین به بیمار توصیه نمایید از سایر روشهای جلوگیری از بارداری استفاده نماید.
مصرف همزمان توپیرامات با الكل باعث تضعیف CNS و بروز اختلالات شناختی و وقایع عصبی – روانشناختی می‌ شود. بیمار باید از مصرف الكل خودداری نماید.

موارد منع مصرف:

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻔﺮط ﺑﻪ Topiramate ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰای ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن آن

در نارسایی عملکرد کلیه از جمله افراد همودیالیزی باید با احتیاط مصرف شود و در افراد دچار گلوکوم، زیرا فشار داخل چشم ممکن است افزایش یابد.

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

 1. قبل از مصرف، قرص‌ها خرد نشود زیرا طعم و مزه ناخوشایندی دارد.
 2. در صورت مصرف قرص‌های ضدبارداری خوراکی حاوی استروژن در طول مدت مصرف توپیرامات باید از یک روش دیگر جلوگیری از بارداری استفاده شود.
 3. در طول مصرف دارو باید آب و مایعات فراوان مصرف شود.
 4. هیدراتاسیون کافی جهت کاهش خطر ایجاد سنگ کلیه بخصوص در بیماران مستعد توصیه می‌شود.
 5. در بیماران با اختلال عملکرد کلیوی متوسط تا شدید، میزان مصرف هر نوبت دارو باید به نصف کاهش یابد.
 6. در صورت عدم تحمل رژیم‌های فوق، افزایش دوز به میزان کمتر و با فواصل بیشتر ممکن است لازم باشد.

فارماکودینامیک / کینتیک:

 • ﺟﺬب: ﺳﺮﻳﻊ، ﺧﻮب
 • ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ: ۱۵ ﺗﺎ ۴۱ درﺻﺪ
 • ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ: ﻛﺒﺪی
 • ﻧﻴﻤــﻪ – ﻋﻤــﺮ ﺣــﺬﻓﻲ: ﻣﺘﻮﺳــﻂ: در ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن: ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻛﻠﻴــﻮی ﻧﺮﻣــﺎل: ۲۱ ﺳــﺎﻋﺖ؛ در ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻮدک ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﻛﻠﻴﺮاﻧﺲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻮدک ۵۰ درﺻﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ؛ اﻓـﺮاد ﻣﺴﻦ: ﺣﺪود ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ
 • زﻣﺎن ﭘﻴﻚ، ﺳﺮﻣﻲ: ﺣﺪود ۱ ﺗﺎ ۴ ﺳﺎﻋﺖ
 • دﻓﻊ: ادراری (در ﺣﺪود ۷۰ ﺗﺎ ۸۰ درﺻﺪ دارو ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده)
 • ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪن: ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻫﻤﻮدﻳﺎﻟﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮد، ﻛﻠﻴﺮاﻧﺲ دﻳﺎﻟﻴﺰ: ۱۲۰ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ۴) ﺗﺎ ۵ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻛﻠﻴـﻮی ﻧﺮﻣـﺎل)، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ دوز ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

توجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.
لطفا امتیاز دهید

نویسنده

دکتر سارا کلهری

دکتر سارا کلهری

رواندرمانگر بزرگسال با رویکرد شناختی رفتاری (CBT) و ISTDP من دکتری تخصصی روانشناسی، رواندرمانگر بزرگسال با رویکرد شناختی رفتاری (CBT) و ISTDP هستم. در زمینه های وسواس، اختلالات اضطرابی و مشکلات خلقی هیجانی می توانم به شما کمک کنم.

باشگاه اعصاب و روان هیربد برای معرفی محصولات سلامت روان آنلاین با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
👈حدود قیمت محصولات از ۱۰۰۰۰ تومان تا ۵۰۰ هزار تومان و سهم مشارکت از ۲۰ تا ۵۰ درصد است.
👈تداوم ۱۰ درصد سهم مشارکت در خریدهای بعدی

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب سرویس

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت