ترانیل سیپرومین یک مهارکننده مونوآمین اکسیداز می باشد.

ترانیل سیپرومین در درمان افسردگی شدید در صورت عدم تاثیر یا عدم تحمل سایر داروهای ضد افسردگی ، در بزرگسالان استفاده می شود.

ترانیل سیپرومین در درمان افسردگی دوقطبی ( افسردگی مانیک ) استفاده نمی شود.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

نام‌های تجاری:

U.S. :

Parnate

Canada:

Parnate

گروه دارویی-درمانی: 

ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻧﻮآﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪاز

اشکال دارویی:

Tablet: 10mg

مکانیسم عمل ترانیل سیپرومین :

ترانیل سیپرومین (Tranylcypromine) ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ دارد و وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

اﻳﻦ دارو ﻳﻚ ﻣﻬﺎر ﻛﺘﺘﺪه‌ی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ MAOa اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی MAOb را ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎر ﻣـﻲﻛﻨـﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺎزﺟﺬب ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻛﺎﺗﻪ ﻛـﻮﻻﻣﻴﻦ را ﻣﻬـﺎر ﻣـﻲﻛﻨـﺪ. Tranylcypromine ﺷـﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻳﻌﻲ دارد، اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﺮای دو ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎر ﻫﻔﺘـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﻮد.

ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ درک ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

دارو ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ MAO را ﺣﺘﻲ در زﻳﺮ دوز درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ترانیل سیپرومین ﻳﻚ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ی ﻣﻮﻧﻮآﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪاز ﻏﻴﺮﻫﻴﺪرازﻳﻨﻲ اﺳﺖ.

ﻏﻠﻈـﺖﻫـﺎی داﺧﻠﻲ، ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ، اﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ، دوﭘﺎﻣﻴﻦ و ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ (ﻣﻮﻧﻮآﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪاز) ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل از ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻮروﺗﺮﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.

موارد مصرف:

درﻣﺎن دوره اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺪون ﻣلانکولی

دوزبندی در بزرگسالان:

دوز آﻏﺎزﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر Tranylcypromine ،۱۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ اﺳﺖ.

در ﺻﻮرت ﺗﺤﻤﻞ، دوز دارو را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ۳۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ در دوزﻫﺎی ﻣﻨﻘﺴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ داد. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان دوز دارو را ۱۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داد ﺗﺎ ﺑﻪ دوز ۶۰ ﻣﻴﻠﻲﮔـﺮم رﺳـﺎﻧﻴﺪ.

اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻌﻀـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎی MAO ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ روز ﭘﺲ از ﻗﻄـﻊ ﻣﺼـﺮف دارو ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣـﻲﻣﺎﻧـﺪ.Tranylcypromine ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ دﻳﮕﺮ MAOI را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

اﻳﻦ دارو اﺣﺘﻤﺎل ﺗـﺪاﺧﻞ ﺑـﺎ ﺳـﻴﻤﭙﺎﺗﻮﻣﻴﻤﺘﻴﻚﻫـﺎ دارد ﻛـﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﻲﺷﻮد، و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و اﺧﺘﻼل ﺟﻨﺴـﻲ و اﺧـﺘﻼل ﺧﻮاب ﺷﻮد.

ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ دارو اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

Tranylcypromine ﺑـﻴﺶ از Phenelzine ﺑﺎﻋـﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ و ﺑـﻲ ﺧـﻮاﺑﻲ ﻣــﻲﺷـﻮد، در ﻧﺘﻴﺠــﻪ آﺧﺮﻳﻦ دوز دارو را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ اواﻳﻞ روز ﻣﺼﺮف ﻛﺮد. اﻳﻦ دارو ﻛﻤﺘﺮ از Phenelzine ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺣﺘﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻛﺎﻫﺶ وزن را ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺷﺮوع و ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ دارو ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮارض ﺷﺪﻳﺪ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺎﺷﺪ.

عوارض جانبی:

این داروها اصولاً به علت خطر تداخل با سایر داروها وغذاها مانند پنیر پرعارضه‌اند.

سایر عوارض مانند سرگیجه، حشکی دهان، دردهای عضلانی، تهوع واستفراغ، خواب آلودگی، افزایش اشتها و وزن، تاری دید، اختلال در فعالیت جنسی، یبوست، اشکال در ادرارکردن، عوارض قلبی.

درصورت مصرف هم‌زمان داروهای وقفه‌دهنده مونوآمینو اکسیداز با غذاهای حاوی تیرامین مانند پنیر، کالباس، سوسیس، کنسرو ماهی، لوبیا، انگور، موز، نوشابه‌های حاوی کولا،کاکائو و آبجو فشار خون بیمار به‌طور خطرناکی افزایش می‌یابد زیرا تیرامین باعث آزاد شدن ذخایر مونوآمینی مانند دوپامین، نوراپی نفرین و اپی نفرین می‌شود.

ترانیل سیپرومین را می‌توانید همراه غذا یا با معده خالی میل کنید. در مدت درمان با ترانیل سیپرومین و تا دو هفته پس از پایان درمان، از نوشیدن مقادیر فراوان الکل، ماءالشعیر، مایعات حاوی کافئین (همچون چای، قهوه و نوشابه) 

از خوردن غذاهای مقابل پرهیز کنید: موز، پنیر، جگر، غذاهای دودی یا نگهداری شده (مثل ترشیجات)، سوسیس، فراورده‌های سویا، ماست و در ضمن شکلات.

در هر حال، با پزشک خود در خصوص اینکه چه موادی نباید بخورید، مشورت کنید.

استفاده از این داروها نیازمند رعایت رژیم غذایی بدون تیرامین(tyramine) (مواد غذایی که در بالا ذکر شد) است در غیر اینصورت به عوارض جانبی بسیار خطرناکی مثل افزایش ناگهانی فشار خون و مرگ منجر می‌شوند.

موارد منع مصرف ترانیل سیپرومین :

ﺑﻴﻤﺎری ﻗﻠﺒﻲ- ﻋﺮوﻗﻲ (ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﻨﺸﻦ): ﻧﻘﺺ ﻣﻐـﺰی- ﻋﺮوﻗـﻲ؛ ﺳـﺎﺑﻘﻪی ﺳـﺮدرد؛ ﺳـﺎﺑﻘﻪی ﺑﻴﻤﺎری ﻛﺒﺪی ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﻛﺒﺪی

هشدارها و احتیاطات:

اﻓﻜﺎر/ رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ: ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲﻫﺎ ﺧﻄﺮ اﻓﻜﺎر و رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﻛﺸـﻲ ﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪ را در ﻛﻮدﻛﺎن، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﻟﻎ (۱۸ ﺗﺎ ۲۴ ﺳﺎل) ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ و دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼﻻت روان ﭘﺮﻳﺸﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ. ترانیل سیپرومین ﺑﺮای درﻣﺎن ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎﺋﻴﺪﻳـﻪ FDA را درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.

تداخلات دارویی ترانیل سیپرومین :

داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ Tranycypromine ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد:

 • (Alpah- Beta- Agonists (Direct- acting
 • (Alpah- Beta- Agonists (indirect- acting
 • Alpha2- Agonists (ophthalmic ), alpha- Agonists
 • Bupernorphine, Atomoxetine, Amphetamines
 • (Antidepressants (serotonin Reuptake Inhibitor/ Antagonists
 • Clopidogrel , Carbamzepine, Buspirone, Bupropion
 • Dextromethorphan, Dexmethylphenidate
 • Methyldopameperidien, SSRIs , Mirtazapine, Methylphenidate
 • Tetrabenazine,  Serotonin  ۵-HT10  Receptor  Agonists,  tryptophan
 • Tricyclic Antidepressants, SNRIs

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

ﻏﺬا: ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﺣﺎوی ﺗﻴﺮاﻣﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺷـﺪﻳﺪ و ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ (ﭘﺮﻓﺸﺎری ﺧﻮن ﺑﺤﺮاﻧﻲ) ﺷﻮد.

ﮔﻴﺎﻫﺎن: از ﻣﺼﺮف ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﻴﺐ، ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻒ ﭼﺎی، kava kava، SAMe (ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺳـﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﻨﺪرم ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻳﺎ ﺧﻮابآوری ﻣﻔﺮط ﺷﻮد) اﺟﺘﻨﺎب ﺷـﻮد.

از ﻣﻜﻤـﻞﻫـﺎی ﺣـﺎوی ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ، ﺗﻴﺮوزﻳﻦ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﻳﺎ ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

ﺧﻮردن ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺧﻄـﺮ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷﺪﻳﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ، واﻛﻨﺶﻫﺎی ﭘﺮﻓﺸﺎری ﺧﻮن، ﺳﻨﺪرم ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ)را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.

فارماکودینامیک / کینتیک:

 • ﺷﺮوع اﺛﺮ: درﻣﺎﻧﻲ: ۲ روز ﺗﺎ ۳ ﻫﻔﺘﻪ در دوزﺑﻨﺪی ﻣﻤﺘﺪ
 • ﻃﻮل اﺛﺮ: ﻣﻬﺎر MAOI ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ۱۰ روز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﻄﻊ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • زﻣﺎن ﭘﻴﻚ، ﺳﺮﻣﻲ: ﺣﺪود ۲ ﺳﺎﻋﺖ
 • دﻓﻊ: ادراری

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

توجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تآمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.

نویسنده

دکتر آرش هیربد

دکتر آرش هیربد

من دکتر آرش هیربد دوره پزشکی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تخصص روانپزشکی را در دانشگاه شهید بهشتی گذراندم. در بیمارستان آتیه به عنوان روانپزشک و مسئول دفتر سلامت روان مشغول به کار هستم. در کلینیک هیربد به عنوان موسس و مسئول فنی و روانپزشک بزرگسال فعالیت دارم. در زمینه اختلالات خلقی، اضطرابی، وسواس ، اختلالات خواب و… می توانم به شما کمک کنم.

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب سرویس

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت