ویبرید (ویلازودون)

ویبرید (ویلازودون) Viibryd ﻳﻚ اﻳﻨﺪوﻻل ﻛﻴﻼﻣﻴﻦ اﺳﺖ؛ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺎزﺟـﺬب اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻚ آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ۵-HT1A ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ویبرید که یک داروی ضد افسردگی است را ﻣـﻲﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ ﻏـﺬا ﻣﺼﺮف ﻛﺮد ﺗﺎ ﺟﺬب و ﻓﺮاﻫﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

۹۶ ﺗﺎ ۹۹ درﺻـﺪ دارو ﺑـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺼـﻞ اﺳﺖ.

اﻳﻦ دارو ﺗﻮزﻳﻊ وﺳﻴﻌﻲ دارد و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺒﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻲﺷﻮد. ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤـﺮ آن ﻧﻴـﺰ در ﺣـﺪود ۲۵ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

دوزبندی در بزرگسالان:

ضد افسردگی

دوز آﻏﺎزﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮل ۱۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز ﺑﺮای ﻫﻔﺘﻪ اول اﺳﺖ.

ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪ ۲۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، و ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ دوز ﻫـﺪف ۴۰ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم در روز اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ.

ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ دوز ﻛﻤﺘﺮ را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.

عوارض جانبی ویبرید :

ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ویبرید ﺷﺎﻣﻞ: اﺳﻬﺎل، ﺣﺎﻟـﺖ ﺗﻬـﻮع و ﺑـﻲ ﺧـﻮاﺑﻲ اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻋﻼوه، ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده در دوره ﺑﺎرداری ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر رﻳـﻮی در دوران ﻧﻮزادی ﺷﻮد.

موارد منع مصرف:

بیماری‌های کبدی یا کلیوی؛

خونریزی یا اختلال لخته شدن خون؛

گلوکوم زاویه‌دار؛

تشنج و یا صرع؛

اختلال دوقطبی (افسردگی – مانیا)؛

سابقه مصرف مواد مخدر یا افکار مربوط به خودکشی؛

اگر الکل یا نوشیدنی‌های الکی مصرف می‌کنید.

مصرف داروهای ضدافسردگی SSRI در دوران بارداری ممکن است باعث مشکلات جدی ریوی یا سایر عوارض در نوزاد شود.

با این‌وجود، اگر مصرف داروهای ضدافسردگی خود را قطع کنید، ممکن است عود افسردگی را تجربه کنید.

اگر باردار شوید، بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.

بدون مشاوره با پزشک خود، مصرف این دارو را در دوران بارداری خود شروع و یا قطع نکنید.

بیشتر بدانیم
تجربه افسردگی در دوران بارداری: تصمیم سخت برای دریافت درمان

این دارو می‌تواند از طریق شیر مادر به کودک شیرخوار منتقل شود، اما اثرات بر روی نوزاد مشخص نیست.

در صورت تغذیه با شیر مادر، به پزشک خود اطلاع دهید.

هرگز این دارو را  به افراد  کمتر از ۱۸ سال سن بدون مشاوره با یک پزشک ندهید.

این دارو برای درمان افسردگی در کودکان مورد تأیید نیست.

تداخلات دارویی:

مصرف  این دارو همراه با داروهای دیگر شما را خواب آلود و یا سرعت تنفس شما را  کاهش می‌دهد.

قبل از مصرف این دارو همراه بایک قرص خواب، داروهای ضد درد مخدر، یک شل کننده‌ی عضلانی، یا یک دارو برای اضطراب یا تشنج، با پزشک خود مشورت کنید.

  • هر نوع داروی مصرفی ضدافسردگی دیگر
  • یک داروی دیورتیک یا “قرص آب”؛
  • مگنیتوئین؛
  • مخمر آب جو؛
  • داروهای رقیق‌کننده خون مانند داروهای وارفارین، کومادین، یانتوون؛
  • داروهای مصرفی برای درمان اضطراب، اختلالات خلقی، اختلالات فکر، یا بیماری روانشناختی مانند آمی تریپتیلین، بوزپیرین، دیزاپامین، لیتیوم، نوریتیپتیلین و بسیاری داروهای دیگر.
  • داروهای مصرفی برای درمان اختلال ADHD یا نارکولپسی مانند Adderall ،Concerta ،Ritalin ،Vyvansse ،Zenzedi و …؛
  • داروهای سردرد میگرنی مانند ریزا تریپتان، سوپاتریپتان، زولمیت پرپتان و …
  • داروی ضد درد مانند فنتانیل، ترامادول.

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

مصرف الکل یا نوشیدنی‌های الکلی می‌تواند بعضی از عوارض جانبی این دارو را افزایش دهد.

قبل از مصرف یک داروی ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID) برای درمان درد، ورم مفاصل، تب، یا تورم با دکتر خود مشورت کنید.

این داروها  شامل آسپرین، ایبوپروفن (ادویل، موترین)، ناپروکسن، سلکوکسیب (celebrex)، دیکلوفناک، ایندومتاسین، ملوکسیکام، و … است.

استفاده از یک NSAID همزمان با داروی ویبرید ممکن است باعث شود کبودی یا خونریزی در شما شود.

مصرف داروی ویبرید ممکن است تفکر یا پاسخ دهی شما را مختل کند.

 

اگر شما در حال رانندگی و یا در حین انجام هر کاری هستید که نیاز دارد که به گوش باشید، هوشیار باشید.

اگر شما به‌وسیله داروی تزریقی متیلن بلو درمان می‌شود، نباید از این دارو استفاده کنید.

اگر شما از یکی از مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز در ۱۴ روز گذشته، مانند ایزوکاربوکسازید، تزریق متیلن بلو، فنلزین، rasagiline، سلجیلین، یا ترانیل سیپرومین استفاده کرده اید، از این دارو استفاده نکنید.

تداخلات خطرناکی ممکن است در اثر مصرف هم‌زمان رخ دهد.

برخی از افراد جوان زمانی که برای اولین بار از یک داروی ضد افسردگی استفاده می‌کنند دچار افکار مربوط به خودکشی می‌شوند.

در مورد  تغییرات در خلق و خوی و یا علائم خود هشیار باشید. هر گونه علائم یا بدتر شدن آن را به پزشک خود اطلاع دهید.

این دارو برای مصرف در کودکان توصیه می‌گردد.

پس از قطع مصرف داروی ویبرید، حداقل ۱۴ روز قبل از شروع مصرف یکی از داروهای مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز باید صبر کنید.

بعضی از داروها می‌توانند با این دارو تداخل ایجاد کنند و باعث ایجاد یک بیماری جدی به نام سندروم سروتونین در افراد مصرف‌کننده این دارو شوند.

اطمینان حاصل کنید که اگر دارویی را برای درمان افسردگی، بیماری‌های روانشناختی، بیماری پارکینسون، سردرد میگرنی، عفونت‌های جدی یا برای پیشگیری از تهوع و استفراغ مصرف کنید، پزشک شما از مصرف این دارو مطلع باشد.

قبل از انجام تغییرات در نحوه و زمان مصرف داروهای خود، از مشاوره روانپزشکی بهره مند شوید مشورت کنید.

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

 

ویبریدتوجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.
5/5 - (1 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد