دولوکستین داروی پرکاربرد در درمان برخی اختلالات خلقی و عصبی می باشد و در مواردی همچون افسردگی، اختلال اضطرابی، دردهای ناشی از آسیب عصبی در بیماران دیابتی (نوروپاتی دیابتی)و…تجویز می گردد.

علائم دردهای عصبی دیابتی و برخی اختلالات اضطرابی نیز می‌تواند به کمک این دارو با کنترل سطح سروتونین و نوراپی نفرین بهبود یابد.

در صورتی که دولوکستین جهت مشکل دیگری برای شما تجویز گردیده است هم می‌تواند به کاهش علائم ناشی از درد یا اضطراب کمک نماید.
این دارو همچنین در درمان برخی مشکلات ادراری تجویز می شود که توصیه های جداگانه ای دارد و با برندهای تجاری متفاوتی در دنیا تولید می شود.

دولوکستین (Duloxetine) ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎزﺟﺬب ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻧﻮرواﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

نام‌های تجاری:

U.S. :

Cymbalta

Canada:

Cymbalta

گروه دارویی-درمانی: 

ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎز ﺟﺬب ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ /ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ

اشکال دارویی:

ﻛﭙﺴﻮل، آزادﺳﺎزی ﺗﺄﺧﻴﺮی، ﭘﻠﺖﻫﺎی اﻧﺘﺮﻳﻚ ﻛﻮﺗﺪ، ﺧﻮراﻛﻲ: ۲۰mg :Cymbalta، ۳۰mg، ۶۰mg

مکانیسم عمل:

دولوکستین ﻳﻚ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮی ﺑﺎزﺟﺬب ﻧﻮروﻧﻲ ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻧـﻮراﭘﻲ ﻧﻔـﺮﻳﻦ اﺳـﺖ و ﻳﻚ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎزﺟﺬب دوﭘﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ.

دولوکستین ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ روی ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی Muscarinic cholinergic، H1-Histaminegic ﻳــﺎ Alpha2-Adrenergic اﻧﺠــﺎم ﻧﻤــﻲدﻫــﺪ و اﻳــﻦ دارو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ MAO را ﻧﺪارد.

موارد مصرف:

درﻣﺎن ﺣـﺎد و ﻧﮕـﻪ دارﻧـﺪهی اﺧـﺘﻼل اﻓﺴـﺮدﮔﻲ ﺷـﺪﻳﺪ (MDD): درﻣـﺎن اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب ﻋﻤﻮﻣﻲ (GAD)؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ دﻳـﺎﺑﺘﻲ (DPNP)؛ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻴﺒﺮوﻣﻴـﺎﻟﮋی (FM)؛ دردﻋﻀﻼﻧﻲ- اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻣﺰﻣﻦ (ﻣﺎﻧﻨﺪ، اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﻳﺖ)

دوزبندی در بزرگسالان:

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﻮﻳﺰی دولوکستین دوز ۲۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم دوﺑﺎر در روز ﻳـﺎ ۶۰ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺑﺎر در روز را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲدﻫﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻً دارو ﺑﺎ دوز ۳۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ آﻏﺎز ﻣـﻲﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗـﺎ دوز ۶۰ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم روزاﻧـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ داده ﻣـﻲﺷـﻮد، ﺑﻌﻀـﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ دوز ۱۲۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﻣﺸﻜﻼت دﺳﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش ﭘـﺲ از ﻣﺼﺮف دولوکستین ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻮع، ﺧﺸـﻜﻲ دﻫـﺎن و ﻳﺒﻮﺳـﺖ اﺳـﺖ.

ﺣﺎﻟـﺖ ﺗﻬﻮع ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺷـﺎﻳﻊ ﺑﺎﺷـﺪ. اﺳـﻬﺎل و اﺳـﺘﻔﺮاغ ﺑـﻪ ﻧـﺪرت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد.

ﺑـﻲ ﺧـﻮاﺑﻲ، ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ، ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﻌﺮﻳﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷـﻮد.

ﻣﺸـﻜﻼت ﺟﻨﺴـﻲ ﻧﻴـﺰ ﭘـﻴﺶ ﻣـﻲآﻳـﺪ، اﻣـﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ، در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ داروﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در زﻧـﺎن، ﻛﻤﺘـﺮ از SSRI اﺳﺖ.

جذب و متابولیسم دارو:

دولوکستین ﻫﻢ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه و ﻫﻢ ﺳﺎب ﺗﺎﻳﭗ CYP2D6 اﺳﺖ.

داروﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ آﻧـﺰﻳﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺎ دولوکستین ﻣﺼﺮف ﻛﺮد. داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ CYP2D6 را ﻣﻬـﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ Paroxetine و (Fluoxetine و داروﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ CYP1A2 را ﻣﻬـﺎر ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ (ﻣﺎﻧﻨـﺪ (Fluvoxamine ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ دارو را در ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.

دولوکستین ﻳﻚ درﻣﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای دردﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻓﺴـﺮدﮔﻲ ﻣﺼـﺮف ﻣﻲﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ از داروﻳﻲ دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛﻨﺘـﺮل ﻓﻌـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮﭼﻪ از دولوکستین ﺑﺮای درﻣﺎن آﺳـﻴﺐ ﻋﺼـﺒﻲ دﻳـﺎﺑﺘﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲﺷـﻮد، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﺑﻬﺒﻮد درد ارجعیت دارد.

عوارض جانبی:

عوارض جانبی جدی: اگر شما پس از مصرف این دارو دچار هر یک از عارضه‌های زیر شدید، سریعاً با پزشک خود تماس گرفته و او را در جریان قرار دهید.

تهوع، درد بالای معده، خارش، از دست دادن اشتها، ادرار تیره، مدفوع سفالی رنگ، یرقان (زردی پوست و چشم)؛ اضطراب، توهم، تب، ضربان قلب سریع، رفلکس بیش از حد فعال، استفراغ، اسهال، از دست دادن هماهنگی.

عضلات بسیار سفت (سفت و سخت)، تب بالا، عرق کردن، گیجی، لرزش. کبودی، خون‌ریزی غیر معمول.

ادرار کردن دردناک و دشوار؛ سردرد، مشکل در تمرکز، مشکلات حافظه، ضعف، احساس ناپایدار، تشنج، تنفس کم عمق یا تنفسی که متوقف می‌شود، واکنش شدید پوست – تب، گلو درد، تورم صورت و زبان، سوزش در چشم، درد پوست.

عوارض جانبی شایع: خشکی دهان. خواب آلودگی. احساس خستگی. تهوع خفیف یا از دست دادن اشتها، یبوست.

موارد منع مصرف:

اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻳﺎ در ﻇﺮف ۲ ﻫﻔﺘﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی MAD؛ ﮔﻠﻮﻛﻮم ﺑﺎ زاوﻳـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه

تداخلات دارویی:

با دکتر خود قبل از مصرف هر گونه دارو برای درد، ورم مفاصل، تب، یا تورم مشورت نمایید این داروها شامل آسپیرین، ایبوپروفن، ناپروکسن، سلکوکسیب، دیکلوفناک، ایندومتاسین، پیروکسیکام ، nabumetone، etodolac، و غیره است.

در مورد تمام داروهای خود با پزشک خود مشورت کنید

بسیاری از داروها می‌تواند با دولوکستین تداخل ایجاد می‌کنند، به ویژه:

رقیق‌کننده خون مانند وارفارین، کومادین؛ بوسپیرون. سایمتیدین. ادرارآور یا ” قرص آب “؛ فنتانیل. لیتیوم. مخمر سنت جان. ترامادول. تریپتوفان (گاهی اوقات L- تریپتوفان نامیده می‌شود)؛ یک آنتی بیوتیک مانند سیپروفلوکساسین. almotriptan، frovatriptan، سوماتریپتان، ناراتریپتان، ریزاتریپتان rizatriptan، یا zolmitriptan. هر گونه داروی ضد افسردگی دیگر مانند دزیپرامین، فلوکستین، فلووکسامین، پاروکستین، و غیره.

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

دولوکستین (duloxetine) دارویی است که برای درمان اختلال افسردگی اساسی (ماژور) و اختلال اضطراب عمومی (جنرالیزه)، در درمان فیبرومیالژیا (یک اختلال درد مزمن)، یا درد عضلانی مزمن یا درد مفاصل (مانند کمر درد و درد ناشی از استئوآرتریت)، و برای درمان درد ناشی از آسیب عصبی در افراد مبتلا به دیابت (نوروپاتی دیابتی) استفاده می‌شود.

کاربرد در MS: افسردگی | درد (نوروپاتی) نکات مهم قبل از مصرف دارو افراد مسن ممکن است حساسیت بیشتری نسبت به عوارض جانبی این دارو از خود نشان دهند.

برای اینکه مطمئن شوید این دارو برای شما بی‌خطر است، در مورد سابقه‌ها و حساسیت‌های زیر حتماً پزشک خود را در جریان قرار دهید:

بیماری کلیوی یا کبدی؛ تشنج یا صرع؛ خونریزی یا اختلال در لخته شدن خون. فشار خون بالا؛ گلوکوم. اختلال دو قطبی (افسردگی شیدایی)؛ سابقه سوء مصرف مواد مخدر یا افکار خودکشی.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی FDA رده‌بندی بارداری: گروه C مشخص نیست که آیا این دارو به جنین شما آسیب برساند اما اگر باردار هستید یا قصد بچه دار شدن را دارید حتماً در استفاده از این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

دولوکستین می‌تواند به شیر مادر منتقل شود و ممکن است به کودک شیرخوار آسیب برساند و شما هرگز نباید در دوران شیردهی از این دارو استفاده نمایید.

فارماکودینامیک / کینتیک:

دولوکستین در ﻛﺒـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

اﻳﻦ دارو ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺒﺪی دارﻧـﺪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﺷﻮد.

ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ادرار دﻓﻊ ﻣﻲﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﺒﺎﻳـﺪ در ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﺠـﺎری اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ادراری دارﻧﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﻮد.

ﻏﺬا، ﺟﺬب دارو را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻲاﻧﺪازد و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ آن ۱۲ ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

دولوکستین ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻲﺷﻮد، اﻳﻦ دارو ﻳﻚ ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻌـﺪﻳﻠﻲ CYP2D6 اﺳﺖ.

  • ﺟﺬب: ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮد.
  • ﺗﻮزﻳﻊ: ۱۶۴۰ ﻟﻴﺘﺮ (رﻧﺞ: ۷۰۱ ﺗﺎ ۳۸۰۰ ﻟﻴﺘﺮ)
  • ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ:۹۰< درﺻﺪ
  • ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ: ﻛﺒﺪی
  • ﻧﻴﻤﻪ – ﻋﻤﺮ ﺣﺬﻓﻲ: ۱۲ ﺳﺎﻋﺖ
  • زﻣﺎن ﭘﻴﻚ ﺳﺮﻣﻲ: ۶ ﺳﺎﻋﺖ
  • دﻓﻊ: ادراری، ﻣﺪﻓﻮع

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

توجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب سرویس

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت