قرص آریپیپرازول (Aripiprazole) از داروهایی است که به منظور درمان افسردگی در بزرگسالان و همچنین برطرف شدن علائم بیماری‌های روانشناختی مانند اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی تجویز می‌شود.

  آریپیپرازول ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﭘﺎرﺷــﻴﺎل آﮔﻮﻧﻴﺴــﺖ رﺳــﭙﺘﻮرﻫﺎی dopamine D2 ﻋﻤــﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﮔﻴﺮﻧﺪه را ﻓﻌﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل دﻫﻨـﺪه ﻋﺼﺒﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

اﻳﻦ دارو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﭘﺎرﺷـﻴﺎل آﮔﻮﻧﻴﺴـﺖ ﺑـﺮ روی رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎی Serotonin 5H1aﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ، اﻣﺎ روی رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎی ۵HT2a و H2 و alpha-1- adrenergic ﻳﻚ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ اﺳﺖ.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

نام‌های تجاری:

U.S. :

® Ablify Discmlet

® Ablify

Canada:

® Ablify

گروه دارویی-درمانی: 

ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﺳﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ، آﺗﻴﭙﻴﻜﺎل

اشکال دارویی:

آریپیپرازول ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺮص ﺳﺮﻳﻊ – ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﻮﻧﺪه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻠـﻮل اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺑـﺮای ﺗﺰرﻳﻖ درون ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

آریپیپرازول ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺟـﺬب ﻣـﻲﺷـﻮد و ﻃـﻲ ۱۵ ﺳﺎﻋﺖ دﻓﻊ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻧﻮع ﺗﺰرﻳﻘﻲ آن اﺛﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد را ﻃﻲ ۴۵ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲﮔﺬارد، و در ﻃﻲ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.

U.S. :

ﺗﺰرﻳﻘﻲ، ﻣﺤﻠﻮل:

mg/ml(1/3mL)7/5 : Ablify

ﻣﺤﻠﻮل، ﺧﻮراﻛﻲ:

®۱mg/ml (150mL) :Ablify

مکانیسم عمل:

آریپیپرازول ﻳﻚ ﺿﺪﺳﺎﻳﻜﻮزﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻴﻨﻮﻟﻴﻨﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪﻳﺪی ﺑﺮای اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎی D2، D3، ۵-HT1A و ۵-HT2A دارد؛ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑﺮای ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫـﺎی D4، ۵-HT2c، ۵-HT7، alpha1 adrenergic و H1 دارد.

ﻫــﻢ ﭼﻨــﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳــﻞ ﻣﺘﻮﺳــﻄﻲ ﺑــﺮای اﺗﺼــﺎل ﺑــﻪ serotonin reuptake transporter دارد، ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑـﺮای اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪهﻫـﺎی Muscarininc (cholinergic) ﻧﺪارد.

ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎی آریپیپرازول ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻳـﻚ partical agonist روی ﮔﻴﺮﻧـﺪهﻫـﺎی D2 و ۵-HT1A و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ antagonist روی ﮔﻴﺮﻧﺪه ۵-HT2A اﺳﺖ.

موارد مصرف:

ﺧﻮراﻛﻲ: درﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه و درﻣﺎن اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ ﺣﺎد؛ ﻣﺎﻧﻴﻚ و دورهﻫـﺎی اﺧـﺘﻼط ﺣـﺎد و درﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧـﺪه اﺧـﺘﻼل دو ﻗﻄﺒـﻲ I ﺑـﻪ ﺻـﻮرت درﻣـﺎن ﺗـﻚ داروﻳـﻲ ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ واﻟﭙﺮوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﻟﻴﺘﻴﻮم، درﻣﺎن ﺿﻤﻴﻤﻪای اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ، درﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮی ﻫﻤـﺮاه ﺷﺪه ﺑﺎ اﺧﺘﻼل autistic.

ﺗﺰرﻳﻘﻲ: آژﻳﺘﺎﺳﻴﻮن ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ و اﺧﺘﻼل دو ﻗﻄﺒﻲ I.

دوزبندی در بزرگسالان:

ﺗﻮﺟﻪ: ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮص ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ mg-per-mg، ﺗﺎ ۲۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑﻴﻤﺎران درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه‌ی ﻗﺮصﻫﺎی ۳۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠـﻮل ﺧـﻮراﻛﻲ ۲۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨـﺪ.

ﻗـﺮصﻫـﺎی ﺧـﻮراﻛﻲ ﺑـﺎز ﺷـﻮﻧﺪه در دﻫـﺎن (Ablify Discmelt ®) ﺑـﺎ ﻗﺮصﻫﺎی ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪه (Ablify ®، Bioequivalent) ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آژﻳﺘﺎﺳﻴﻮن ﺣﺎد /اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ/ دو ﻗﻄﺒﻲ ۹/۷۵ :I. M. :maina ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم ﺑـﻪ ﺻـﻮرت Single dose (رﻧﺞ : ۵/۲۵ ﺗﺎ ۱۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم)، دوزﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد دوز ۳۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪای ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻜﺮار ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ aripiprazole ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ درﻣـﺎن ﺧﻮراﻛﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﺻـﻮرت ﻣـﻲﮔﻴـﺮد.

اﺧـﺘﻼل دو ﻗﻄﺒـﻲ I (ﻣﺎﻧﻴـﻚ ﺣـﺎد ﻳـﺎ دورهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ): ﺧﻮراﻛﻲ

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﺎزی:

درﻣﺎن ﺗﻚ داروﻳﻲ دوز آﻏﺎزﻳﻦ: روزاﻧﻪ ۱ ﺑﺎر ۱۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم. اﮔﺮ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ روزاﻧﻪ ۳۰ ﻣﻴﻠﻲﮔـﺮم اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ.

اﻳﻤﻨـﻲ دوزﻫـﺎی ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ۳۰ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم در روز ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ Lithium ﻳﺎ valproic acid دوز آﻏﺎزﻳﻦ: ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧـﻪ ۱ ﺑﺎر، اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ روزاﻧﻪ ۳۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، اﻳﻤﻨـﻲ دوزﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۳۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

دوز ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه: دوز ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﺎزی را ﺑﻤﺪت ۶ ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﻴﻢ.

ﻛﺎراﻳﻲ درﻣﺎن ﻣﻤﺘﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۶ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اﻓﺴﺮدﮔﻲ (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ‌ﻫﺎ): ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ دوز آﻏﺎزﻳﻦ: ۲ ﺗﺎ ۵ ﻣﻴﻠﻲﮔـﺮم در روز (رﻧﺞ ۲: ﺗﺎ ۱۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز) ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت دوز ﺗﺎ ۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻴﺶ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ: دوزﺑﻨﺪی ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر ﻗـﺒﻼً درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲﻛـﺮده اﺳﺖ.

اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ: ﺧﻮراﻛﻲ، ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ ۱ ﺑﺎر. ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ دوز ۳۰ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر (دزﻫﺎی ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ۱۰ ﺗـﺎ ۱۵ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم ﻧﺸـﺎن ﻧﻤـﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺎراﻳﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳﺖ) ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن دوز ﻧﺒﺎﻳﺪ زودﺗﺮ از ۲ ﻫﻔﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

جذب و متابولیسم دارو:

آریپیپرازول پس از تجویز به فرم خوراکی به خوبی از دستگاه گوارش جذب می‌شود .

فراهم زیستی دارو حدود ۸۷% می‌باشد. دارو به میزان ۹۹% به پروتئین‌های پلاسما متصل می‌شود.

نیمه عمر دارو ۹۵-۷۵ ساعت است و به طور وسیعی در کبد متابولیزه می‌شود (CYP450).

عوارض جانبی:

بر افروختگی، دپرسیون، تپش قلب، درد قفسه سینه، تهوع، تب، راش، سندروم نورولپتیک بدخیم، افکار خودکشی، اختلالات گوارشی (یبوست، تهوع، استفراغ)، سردرد، سر گیجه، بی خوابی، اضطراب، افزایش وزن، هایپوتانسیون اورتوستاتیک

موارد منع مصرف:

در ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ آریپیپرازول ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰای ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن آن

هشدارها و احتیاطات:

a) تجویز دارو در بیماران با بیماری کاردیووسکولار و سربرووسکولار (به علت احتمال بروز هایپوتانسیون اورتوستاتیک) با احتیاط صورت گیرد.

b) پیرو مصرف دارو از انجام فعالیت های نیازمند توجه و هوشیاری نظیر رانندگی خودداری شود.

c) به علت احتمال بروز سندروم نورولپتیک بدخیم باید بیمار را از نظر بروز تاکیکاردی، تغییر حالات روانشناختی، تب، آریتمی بطنی و …چک کرد.

در صورت بروز علائم سندروم نورولپتیک بدخیم باید مصرف دارو قطع شود. اقتباس اطلاعات دارویاب ممنوع می‌باشد.

تداخلات دارویی:

a) در صورت مصرف همزمان آریپیپرازول با دیگر داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی (ضد افسردگی ها، الکل) اثر تضعیف کنندگی دارو بر سیستم اعصاب مرکزی تشدید خواهد شد.

b) در صورت مصرف همزمان آریپیپرازول با کتوکونازول به علت مهار متابولیسم آریپیپرازول و افزایش غلظت پلاسمایی آن، باید دوز آریپیپرازول را کاهش داد.

C) در صورت مصرف همزمان آریپیپرازول با کاربامازپین به علت تشدید متابولیسم کبدی آریپیپرازول و کاهش غلظت پلاسمایی آن، باید دوز آریپیپرازول را افزایش داد.

d) مصرف همزمان این دارو با داروهای آنتی هایپرتانسیو ممکن است سبب افزایش احتمال بروز هیپوتانسیون اورتوستاتیک شود.

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه، دارو را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻼت ﻛﺒـﺪی ﻳـﺎ ﻛﻠﻴـﻮی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻤـﻲداﻧﻨـﺪ.

راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ آریپیپرازول، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮدرد، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع، اﺳﺘﻔﺮاغ، ﺑﻲ ﺧـﻮاﺑﻲ، ﻟـﺮزش و ﻳﺒﻮﺳﺖ اﺳﺖ.

اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ دارو در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ داروﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﻋﻼﻳﻢ اﻛﺴـﺘﺮاﭘﻴﺮاﻣﻴﺪال، اﻓـﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑـﻲ ﻳـﺎ ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﺧﻮن و ﺧﻮابآوری را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.

اﻳﻦ دارو ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪ QT ﻧﻤـﻲﺷـﻮد.

ﻣﻴــﺰان ﺑــﺮوز akathisia در ﺑﻴﻤــﺎراﻧﻲ ﻛــﻪ aripiprazole را ﺑــﺮای ﺑﻴﻤــﺎری اﺳــﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ ﻣﺼــﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺼﺮف آریپیپرازول ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻳﮕﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪروانﭘﺮﻳﺸﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد، زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ از ﻳﻚ ﭘﺎرﺷﻴﺎل آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ رﺳـﭙﺘﻮر ﻣـﻲﺷـﻮد.

ﺗﻐﻴﻴﺮ داروﻳﻲ ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﻪ آرﻳﭙﻴﭙـﺮازول ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﺎﻻی اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻲ آرﻳﭙﻴﭙـﺮازول ﺑـﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪهﻫـﺎی Dopamine D2 در ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺎرﺷﻴﺎل آﮔﻮﻧﻴﺴﻢ آن در اﻳﻦ رﺳﭙﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

مقدار مصرف :

a) شیزوفرنیا: برای درمان شیزوفرنیا دارو به صورت خوراکی با دوز اولیه ۱۰یا ۱۵mg روزانه شروع می شود.

می توان دوز نگهدارنده به میزان ۱۵mg روزانه با اینتروال های دوهفته ای را به درمان اضافه کرد.

ماکزیمم دوز مصرفی ۳۰mg روزانه است.

b) اختلالات دو قطبی: دارو با دوز اولیه ۳۰mg روزانه به فرم خوراکی شروع شده و می توان بر اساس تحمل بیمار، دوز دارو را به میزان ۱۵mg در روز کاهش داد.

فارماکودینامیک / کینتیک:

  • ﺷﺮوع اﺛﺮ: دوز آﻏﺎزﻳﻦ: ۱ ﺗﺎ ۳ ﻫﻔﺘﻪ
  • ﺟﺬب: ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮد.
  • ﺗﻮزﻳﻊ: ۴/۹ :vd ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ
  • ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ: ﺑﻴﺶ از ۹۹ درﺻﺪ، اﺻﻮﻻً ﺑﻪ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
  • ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ: ﻛﺒﺪی، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی CYP2D6، CYP 3A4 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻣﻲﺷﻮد.
  • ﻓﺮاﻫﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ: ۱۰۰ :I .M. درﺻﺪ، ﻗﺮص: ۸۷ درﺻﺪ
  • ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﺬف دارو: ۷۵ :Aripiprazole ﺳﺎﻋﺖ
  • زﻣﺎن ﭘﻴﻚ، ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ: ۱ :I.M. ﺗﺎ ۳ ﺳﺎﻋﺖ، ﻗﺮص: ۳ ﺗﺎ ۵ ﺳﺎﻋﺖ.
  • دﻓﻊ از ﻃﺮﻳﻖ: ﻣﺪﻓﻮع، ادرار

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

توجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.

نویسنده

دکتر آرش هیربد

دکتر آرش هیربد

من دکتر آرش هیربد دوره پزشکی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تخصص روانپزشکی را در دانشگاه شهید بهشتی گذراندم. در بیمارستان آتیه به عنوان روانپزشک و مسئول دفتر سلامت روان مشغول به کار هستم. در کلینیک هیربد به عنوان موسس و مسئول فنی و روانپزشک بزرگسال فعالیت دارم. در زمینه اختلالات خلقی، اضطرابی، وسواس ، اختلالات خواب و… می توانم به شما کمک کنم.

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب سرویس

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت