آریپیپرازول | وسواس و افسردگی

قرص آریپیپرازول (Aripiprazole) از داروهای روانشناختی است که به منظور درمان افسردگی در بزرگسالان و همچنین برطرف شدن علائم بیماری‌های روانشناختی مانند اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی تجویز می‌شود.

  آریپیپرازول ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﭘﺎرﺷــﻴﺎل آﮔﻮﻧﻴﺴــﺖ رﺳــﭙﺘﻮرﻫﺎی dopamine D2 ﻋﻤــﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﮔﻴﺮﻧﺪه را ﻓﻌﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل دﻫﻨـﺪه ﻋﺼﺒﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

اﻳﻦ دارو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﭘﺎرﺷـﻴﺎل آﮔﻮﻧﻴﺴـﺖ ﺑـﺮ روی رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎی Serotonin 5H1a ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ، اﻣﺎ روی رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎی ۵HT2a و H2 و alpha-1- adrenergic ﻳﻚ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ اﺳﺖ.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

نام‌های تجاری:

U.S. :

® Ablify Discmlet

® Ablify

Canada:

® Ablify

گروه دارویی-درمانی: 

ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﺳﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ، آﺗﻴﭙﻴﻜﺎل

اشکال دارویی:

آریپیپرازول ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺮص ﺳﺮﻳﻊ – ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﻮﻧﺪه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻠـﻮل اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺑـﺮای ﺗﺰرﻳﻖ درون ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

آریپیپرازول ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺟـﺬب ﻣـﻲﺷـﻮد و ﻃـﻲ ۱۵ ﺳﺎﻋﺖ دﻓﻊ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻧﻮع ﺗﺰرﻳﻘﻲ آن اﺛﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد را ﻃﻲ ۴۵ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲﮔﺬارد، و در ﻃﻲ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.

U.S. :

ﺗﺰرﻳﻘﻲ، ﻣﺤﻠﻮل:

mg/ml(1/3mL)7/5 : Ablify

ﻣﺤﻠﻮل، ﺧﻮراﻛﻲ:

®۱mg/ml (150mL) :Ablify

مکانیسم عمل:

آریپیپرازول ﻳﻚ ﺿﺪﺳﺎﻳﻜﻮزﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻴﻨﻮﻟﻴﻨﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪﻳﺪی ﺑﺮای اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎی D2، D3، ۵-HT1A و ۵-HT2A دارد؛ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑﺮای ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫـﺎی D4، ۵-HT2c، ۵-HT7، alpha1 adrenergic و H1 دارد.

ﻫــﻢ ﭼﻨــﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳــﻞ ﻣﺘﻮﺳــﻄﻲ ﺑــﺮای اﺗﺼــﺎل ﺑــﻪ serotonin reuptake transporter دارد، ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑـﺮای اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪهﻫـﺎی Muscarininc (cholinergic) ﻧﺪارد.

ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎی آریپیپرازول ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻳـﻚ partical agonist روی ﮔﻴﺮﻧـﺪهﻫـﺎی D2 و ۵-HT1A و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ antagonist روی ﮔﻴﺮﻧﺪه ۵-HT2A اﺳﺖ.

موارد مصرف:

ﺧﻮراﻛﻲ: درﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه و درﻣﺎن اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ ﺣﺎد؛ ﻣﺎﻧﻴﻚ و دورهﻫـﺎی اﺧـﺘﻼط ﺣـﺎد و درﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧـﺪه اﺧـﺘﻼل دو ﻗﻄﺒـﻲ I ﺑـﻪ ﺻـﻮرت درﻣـﺎن ﺗـﻚ داروﻳـﻲ ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ واﻟﭙﺮوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﻟﻴﺘﻴﻮم، درﻣﺎن ﺿﻤﻴﻤﻪای اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ، درﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮی ﻫﻤـﺮاه ﺷﺪه ﺑﺎ اﺧﺘﻼل autistic.

ﺗﺰرﻳﻘﻲ: آژﻳﺘﺎﺳﻴﻮن ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ و اﺧﺘﻼل دو ﻗﻄﺒﻲ I.

بیشتر بدانیم
منشاء بروز اختلالات دو قطبی و بیماری های روانشناختی

آریپیپرازول ۵

آریپیپرازول در درمان بیماری های خلقی، اسکیزوفرنی و انواع روان پریشی ها کاربرد دارد. آریپیپرازول هورمون های دوپامین و سروتونین را در مغز متعادل می سازد و رفتارهای غیر متعارف را بهبود می بخشد.

آریپیپرازول ۵ چیست

آریپیپرازول (به انگلیسی: Aripiprazole)، که تحت نام تجاری Abilify به فروش می‌رسد، یک ضد روانپریشی نسل دوم است. این دارو عمدتاً در درمان اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده‌های دیگر شامل درمان کمکی در اختلال افسردگی عمده، اختلالات تیک و تحریک پذیری همراه با اوتیسم می باشد.

بیشتر بدانیم
آزمون روانشناختی طیف اوتیسم

آریپیپرازول وسواس

درمان با آریپیپرازول یک درمان کارآمد برای اختلال و بیماری وسواسی اجباری است .

۲-از بین بردن افکار وسواسی: مانند افکار غیرقابل کنترل توهین به مقدسات یا افکار ناخواسته ی جنسی یا افکار نامقبول ِ آسیب زدن به دیگران.

آریپیپرازول برای کودکان

به صورت کلی داروی آریپیپرازول برای درمان اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی تجویز می‌شود؛ اما در درمان اختلال افسردگی عمده، اختلالات تیک و تحریک پذیری همراه با اوتیسم، رفتارهای تهاجمی، پرخاشگری و سندرم تورت در کودکان نیز کاربرد دارد. می توانید با انجام آزمون روانشناختی پرخاشگری در کودکان  درباره میزان پرخاشگری کودکتان اطلاعات بیشتری کسب کنید

 • اسکیزوفرنی: آریپیپرازول پس از ریسپریدون برای درمان روانپریشی و اسکیزوفرنی در کودکان و نوجوانان در سنین بین ۱۵ تا ۱۷ سال، تجویز می‌شود.
 • اختلال دو قطبی : آریپیپرازول برای درمان اختلال دوقطبی و اپیزودهای حاد مانیا در تمامی سنین بزرگسالان، کودکان و نوجوانان تجویز می‌شود.

آریپیپرازول وسواس 

 • اختلال وسواس اجباری : استفاده از داروی آریپیپرازول با دوز کم می‌تواند درمان مناسبی برای اختلال وسواس اجباری باشد.

آریپیپرازول و چاقی

یکی از عوارض داروی آریپیپرازول بروز چاقی است

آریپیپرازول اوتیسم

خانواده هایی که با مشکلات رفتاری جدی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD) دست و پنجه نرم می کنند ، مشکل آزاردهنده ای را تجربه می کنند: ریسپریدون و آریپیپرازول تنها داروهای رفتاری مورد تأیید FDA برای کودکان در اختلال طیف اتیسم هستند که هر دو با عوارض جانبی جدی همراه می باشند. خصوصا: افزایش وزن ناسالم.

بیشتر بدانیم
خلاصه ای در مورد اوتیسم

آریپیپرازول و بی خوابی

از عوارض آریپیپرازول بی خوابی است

آریپیپرازول افسردگی

در سال ۲۰۰۷، داروی آریپیپرازول توسط FDA برای درمان بیماری افسردگی همراه با داروی ضدافسردگی تایید شد.

آریپیپرازول امین

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به آریپیپرازول یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای کاهنده فشار خون، کاربامازپین، داروهای موثر بر سیستم عصبی مرکزی، داروهای ضد قارجچ مانند کتوکونازول، داروهای ضد افسردگی مانند فلوکستین و پاروکستین و داروهایی با فعالیت آنتی کولنژیک
در صورت ابتلا یا سابقه ابتلا به هرگونه بیماری از جمله بیماری های قلبی- عروقی، دهیدراتاسیون، هیپوولومی، بیماری های عروق مغزی، سکته قلبی، سابقه بیماری ایسکمیک قلبی، سابقه تشنج، دیابت و یا سابقه دیابت فامیلی\

ایا اریپیپرازول خواب اور است

در بعضی عوارض جانبی کمتر شایع خواب آلودگی مشاهده شده است .

امپول آریپیپرازول

آمپول آریپیپرازول برای درمان اسکیزوفرنی (یک اختلال روانی) استفاده می شود . آریپیپرازول در مغز به گونه ای عمل می کند تا چگونگی تغییر مواد شیمیایی خاص را در بیماران تحت تاثیر قرار دهد و این عمل یک عامل ضد جنون محسوب میشود.

آریپیپرازول در ایران

آریپرازول ایرانی در شرکت امین تهیه و تولید می شود .

آریپیپرازول چه قرصی است

آریپیپرازول با نام تجاری (abilify) یک داروی ضد روان پریشی است که عملکرد مواد شیمیایی مغز را تغییر داده و به ایجاد تعادل روانی فرد کمک می‌کند. این دارو برای درمان علائم بیماری‌های روانی مانند اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی نوع یک و اختلالات طیف اوتیسم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آریپیپرازول برای چیست

آریپیپرازول برای چه بیماری است

 • درمان اسکیزوفرنی
 • حملات حاد پانیک
 • اختلال دو قطبی در کودکان بالاتر از ۶ سال که دچار علائم اوتیسم مثل تحریک‌پذیری، پرخاشگری و تغییرات خلق و خوی هستند

 

آریپیپرازول بیش فعالی
آریپیپرازول برای بیش فعالی

مقایسه کارایی دو داروی ریسپریدون با آریپیپرازول در درمان علائم بیش فعالی کم توجهی کودکان‭۳ ‬تا‭ ۶‬سال مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی اطفال بیمارستان امام حسین(ع‭.(‬ مقدمه: باتوجه به محدودیت مصرف محرک ها در کودکان زیر‭ ۶ ‬سال مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی‭(ADHD)‬ و شواهد کارایی آنتی سایکوتیک ها، این مطالعه به منظور مقایسه کارایی دو داروی ریسپریدون و آریپیپرازول طراحی شد. مواد و روش بررسی: در این کار آزمایی بالینی دو سوکور‭ ۱۲ ‬هفته ای، چهل کودک‭ ۳ ‬تا‭ ۶‬ساله‌ی مبتلا به‭ADHD‬، بصورت تصادفی تحت درمان با آ[یپیپرازول یاریسپریدون قرار گرفتند.معیارهای پیگیری شامل مقیاس سنجش‭ADHD‬،‭(ADHD RS)‬ مقیاس ارزیابی کلی کودکان‭(C-GAS)‬، مقیاس سنجش کانرز- والدین‭(CRSP)‬ و پرسشنامه عوارض جانبی بود. یافته ها:‭ ۲۰ ‬نفر در گروه ریسپریدون ‭ ۱۳)‬پسر و‭ ۷ ‬دختر) و‭ ۲۰ ‬نفر در گروه آریپیپرازول منجر به بهبود بارز در‭ADHD RS‬ (برای هر دو دارو‭(P<O.OO1‬،‭CRSP‬ ( برای هر دو دارو‭(P<O.OO1‬ و‭GASC‬ (برای هر دارو‭(P<O.OO1‬ شدند و در هیچ کدام تفاوت بارز آماری بین دو دارو وجود نداشت. شایعترین عارضه جانبی در گروه ریسپریدون، بی اختیاری ادرار‭ ۲۰)‬) و در گروه آریپیپرازول، افزایش اشتها‭ ۲۰)‬) بود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو داروی ریسپریدون وآریپیپرازول در درمان‭ADHD‬ در سنین‭ ۳ ‬تا‭ ۶ ‬سال موثربوده و بخوبی تحمل می شوند و تفاوتی بین دو دارو از نظر میزان کارایی وجود ندارد.

دوزبندی در بزرگسالان:

ﺗﻮﺟﻪ: ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮص ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ mg-per-mg، ﺗﺎ ۲۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑﻴﻤﺎران درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه‌ی ﻗﺮصﻫﺎی ۳۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠـﻮل ﺧـﻮراﻛﻲ ۲۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨـﺪ.

ﻗـﺮصﻫـﺎی ﺧـﻮراﻛﻲ ﺑـﺎز ﺷـﻮﻧﺪه در دﻫـﺎن (Ablify Discmelt ®) ﺑـﺎ ﻗﺮصﻫﺎی ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪه (Ablify ®، Bioequivalent) ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آژﻳﺘﺎﺳﻴﻮن ﺣﺎد /اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ/ دو ﻗﻄﺒﻲ ۹/۷۵ :I. M. :maina ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم ﺑـﻪ ﺻـﻮرت Single dose (رﻧﺞ : ۵/۲۵ ﺗﺎ ۱۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم)، دوزﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد دوز ۳۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪای ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻜﺮار ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ aripiprazole ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ درﻣـﺎن ﺧﻮراﻛﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﺻـﻮرت ﻣـﻲﮔﻴـﺮد.

اﺧـﺘﻼل دو ﻗﻄﺒـﻲ I (ﻣﺎﻧﻴـﻚ ﺣـﺎد ﻳـﺎ دورهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ): ﺧﻮراﻛﻲ

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﺎزی:

درﻣﺎن ﺗﻚ داروﻳﻲ دوز آﻏﺎزﻳﻦ: روزاﻧﻪ ۱ ﺑﺎر ۱۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم. اﮔﺮ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ روزاﻧﻪ ۳۰ ﻣﻴﻠﻲﮔـﺮم اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ.

اﻳﻤﻨـﻲ دوزﻫـﺎی ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ۳۰ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم در روز ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ Lithium ﻳﺎ valproic acid دوز آﻏﺎزﻳﻦ: ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧـﻪ ۱ ﺑﺎر، اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ روزاﻧﻪ ۳۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، اﻳﻤﻨـﻲ دوزﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۳۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

دوز ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه: دوز ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﺎزی را ﺑﻤﺪت ۶ ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﻴﻢ.

ﻛﺎراﻳﻲ درﻣﺎن ﻣﻤﺘﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۶ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اﻓﺴﺮدﮔﻲ (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ‌ﻫﺎ): ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ دوز آﻏﺎزﻳﻦ: ۲ ﺗﺎ ۵ ﻣﻴﻠﻲﮔـﺮم در روز (رﻧﺞ ۲: ﺗﺎ ۱۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز) ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت دوز ﺗﺎ ۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻴﺶ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ: دوزﺑﻨﺪی ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر ﻗـﺒﻼً درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲﻛـﺮده اﺳﺖ.

اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ: ﺧﻮراﻛﻲ، ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ ۱ ﺑﺎر. ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ دوز ۳۰ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر (دزﻫﺎی ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ۱۰ ﺗـﺎ ۱۵ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم ﻧﺸـﺎن ﻧﻤـﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺎراﻳﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳﺖ) ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن دوز ﻧﺒﺎﻳﺪ زودﺗﺮ از ۲ ﻫﻔﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

جذب و متابولیسم دارو:

آریپیپرازول پس از تجویز به فرم خوراکی به خوبی از دستگاه گوارش جذب می‌شود .

فراهم زیستی دارو حدود ۸۷% می‌باشد. دارو به میزان ۹۹% به پروتئین‌های پلاسما متصل می‌شود.

نیمه عمر دارو ۹۵-۷۵ ساعت است و به طور وسیعی در کبد متابولیزه می‌شود (CYP450).

عوارض جانبی:

بر افروختگی، دپرسیون، تپش قلب، درد قفسه سینه، تهوع، تب، راش، سندروم نورولپتیک بدخیم، افکار خودکشی، اختلالات گوارشی (یبوست، تهوع، استفراغ)، سردرد، سر گیجه، بی خوابی، اضطراب، افزایش وزن، هایپوتانسیون اورتوستاتیک

موارد منع مصرف:

در ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ آریپیپرازول ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰای ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن آن

آریپیپرازول

هشدارها و احتیاطات:

a) تجویز دارو در بیماران با بیماری کاردیووسکولار و سربرووسکولار (به علت احتمال بروز هایپوتانسیون اورتوستاتیک) با احتیاط صورت گیرد.

b) پیرو مصرف دارو از انجام فعالیت های نیازمند توجه و هوشیاری نظیر رانندگی خودداری شود.

c) به علت احتمال بروز سندروم نورولپتیک بدخیم باید بیمار را از نظر بروز تاکیکاردی، تغییر حالات روانشناختی، تب، آریتمی بطنی و …چک کرد.

در صورت بروز علائم سندروم نورولپتیک بدخیم باید مصرف دارو قطع شود. اقتباس اطلاعات دارویاب ممنوع می‌باشد.

تداخلات دارویی:

a) در صورت مصرف همزمان آریپیپرازول با دیگر داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی (ضد افسردگی ها، الکل) اثر تضعیف کنندگی دارو بر سیستم اعصاب مرکزی تشدید خواهد شد.

b) در صورت مصرف همزمان آریپیپرازول با کتوکونازول به علت مهار متابولیسم آریپیپرازول و افزایش غلظت پلاسمایی آن، باید دوز آریپیپرازول را کاهش داد.

C) در صورت مصرف همزمان آریپیپرازول با کاربامازپین به علت تشدید متابولیسم کبدی آریپیپرازول و کاهش غلظت پلاسمایی آن، باید دوز آریپیپرازول را افزایش داد.

d) مصرف همزمان این دارو با داروهای آنتی هایپرتانسیو ممکن است سبب افزایش احتمال بروز هیپوتانسیون اورتوستاتیک شود.

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه، دارو را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻼت ﻛﺒـﺪی ﻳـﺎ ﻛﻠﻴـﻮی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻤـﻲداﻧﻨـﺪ.

راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ آریپیپرازول، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮدرد، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع، اﺳﺘﻔﺮاغ، ﺑﻲ ﺧـﻮاﺑﻲ، ﻟـﺮزش و ﻳﺒﻮﺳﺖ اﺳﺖ.

اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ دارو در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ داروﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﻋﻼﻳﻢ اﻛﺴـﺘﺮاﭘﻴﺮاﻣﻴﺪال، اﻓـﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑـﻲ ﻳـﺎ ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﺧﻮن و ﺧﻮابآوری را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.

اﻳﻦ دارو ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪ QT ﻧﻤـﻲﺷـﻮد.

ﻣﻴــﺰان ﺑــﺮوز akathisia در ﺑﻴﻤــﺎراﻧﻲ ﻛــﻪ aripiprazole را ﺑــﺮای ﺑﻴﻤــﺎری اﺳــﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ ﻣﺼــﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺼﺮف آریپیپرازول ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻳﮕﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪروانﭘﺮﻳﺸﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد، زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ از ﻳﻚ ﭘﺎرﺷﻴﺎل آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ رﺳـﭙﺘﻮر ﻣـﻲﺷـﻮد.

ﺗﻐﻴﻴﺮ داروﻳﻲ ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﻪ آرﻳﭙﻴﭙـﺮازول ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﺎﻻی اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻲ آرﻳﭙﻴﭙـﺮازول ﺑـﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪهﻫـﺎی Dopamine D2 در ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺎرﺷﻴﺎل آﮔﻮﻧﻴﺴﻢ آن در اﻳﻦ رﺳﭙﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

آریپیپرازول

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

مقدار مصرف :

a) شیزوفرنیا: برای درمان شیزوفرنیا دارو به صورت خوراکی با دوز اولیه ۱۰یا ۱۵mg روزانه شروع می شود.

می توان دوز نگهدارنده به میزان ۱۵mg روزانه با اینتروال های دوهفته ای را به درمان اضافه کرد.

ماکزیمم دوز مصرفی ۳۰mg روزانه است.

b) اختلالات دو قطبی: دارو با دوز اولیه ۳۰mg روزانه به فرم خوراکی شروع شده و می توان بر اساس تحمل بیمار، دوز دارو را به میزان ۱۵mg در روز کاهش داد.

فارماکودینامیک / کینتیک:

 • ﺷﺮوع اﺛﺮ: دوز آﻏﺎزﻳﻦ: ۱ ﺗﺎ ۳ ﻫﻔﺘﻪ
 • ﺟﺬب: ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮد.
 • ﺗﻮزﻳﻊ: ۴/۹ :vd ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ
 • ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ: ﺑﻴﺶ از ۹۹ درﺻﺪ، اﺻﻮﻻً ﺑﻪ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
 • ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ: ﻛﺒﺪی، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی CYP2D6، CYP 3A4 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻣﻲﺷﻮد.
 • ﻓﺮاﻫﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ: ۱۰۰ :I .M. درﺻﺪ، ﻗﺮص: ۸۷ درﺻﺪ
 • ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﺬف دارو: ۷۵ :Aripiprazole ﺳﺎﻋﺖ
 • زﻣﺎن ﭘﻴﻚ، ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ: ۱ :I.M. ﺗﺎ ۳ ﺳﺎﻋﺖ، ﻗﺮص: ۳ ﺗﺎ ۵ ﺳﺎﻋﺖ.
 • دﻓﻊ از ﻃﺮﻳﻖ: ﻣﺪﻓﻮع، ادرار

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

آریپیپرازولتوجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.
3/5 - (6 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد