مصرف آگوملاتین و عوارض آن

مصرف آگوملاتین و عوارض آن

آگوملاتین (Agomelatine) ﻳﻚ آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮای درﻣـﺎن اﻓﺴـﺮدﮔﻲ ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود (ﺑﻪ داروﻫﺎی ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ رﺟﻮع ﺷﻮد). اﻳﻦ دارو ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻳﺘﻢﻫﺎی ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ (روزاﻧـﻪ) اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح دوﭘﺎﻣﻴﻦ و ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. 

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

(بیشتر…)

مصرف پیموزاید و عوارض آن | قرص اورپ

مصرف پیموزاید و عوارض آن | قرص اورپ

پیموزاید یا اورپ دارویی است که در درمان سندرم تورت بکار میرود.

این دارو فقط در بیماران با علایم شدید که به دیگر درمان ها پاسخ نداده اند مصرف میشود.

در ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت داروﻫــﺎی روان ﭘﺮﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ دارو ﻫﻴﭻ ﻣﺰﻳﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ داروﻫـﺎ ﻧـﺪارد، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، ﮔﺰارﺷﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣؤﺛﺮ ﺑﻮدن در اﺧﺘﻼل ﺗﻴﻚ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪی اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎأﺛﻴﺮات ﻗﻠﺒﻲ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر، در ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﻳﻦ دارو در ﺧﻂ اول ﻗﺮار ﻧﺪارد.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

(بیشتر…)

مصرف آمانتادین و عوارض آمانتادین

مصرف آمانتادین و عوارض آمانتادین

آمانتادین (Amantadine) یک داروی ضد ویروس است که برای پروفیلاکسی و درمان آنفلوآنزا تیپ A، درمان پارکینسون، درمان واکنش‌های اکستراپیرامیدال ناشی از مصرف دارو و همچنین برای کاهش خستگی وابسته به بیماری ام‌اس به کار می‌رود.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

(بیشتر…)

مصرف آموکساپین و عوارض آن

مصرف آموکساپین و عوارض آن

آموکساپین (Amoxapine) ﻣﻴﺎن داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺧـﺎص اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺴـﺪود ﻛﺮدن ﺑﺎز ﺟﺬب ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻛﻤﺘـﺮ ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ، ﮔﻴﺮﻧـﺪهﻫـﺎی دوﭘـﺎﻣﻴﻨﻲ را ﻧﻴـﺰ ﻣﺴـﺪود ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ رواﻧﭙﺮﻳﺸﻲ ﻧﻴﺰ دارد. اﻳـﻦ دارو در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ داروﻫـﺎی ﺳـﻪ و ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪای ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

(بیشتر…)

مصرف دزیپیرامین و عوارض آن

مصرف دزیپیرامین و عوارض آن

دسیپرامین (دزیپرامین) یک داروی ضد افسردگی سه حلقه ای می باشد.

دسیپرامین در درمان علائم افسردگی بکار می رود.

دزیپیرامین (Desipramine) باز ﺟﺬب ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ و ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧـﻮراﭘﻲ ﻧﻔـﺮﻳﻦ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ.

دﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎر ﻫﺮ دواﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻋﺼﺒﻲ اﺳﺖ.

دزیپیرامین ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫـﺎی ﻫﻴﺴـﺘﺎﻣﻴﻨﻲ H1 دارد و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺧـﻮابآوری ﻛﻤﺘﺮی دارد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮﺳﻜﺎرﻳﻨﻲ M1 دارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات آﻧﺘـﻲ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﻳﻦ دارو ﻳﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎل Imipramine ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

(بیشتر…)

آدرس در سعادت آباد غرب تهران

نشانی :سعادت آباد، بلوار دریا، بین خیابان شفق و مطهری جنوبی، پلاک ۱۰۶، ساختمان ساحل، طبقه سوم

تلفن:
۰۲۱ ۸۶ ۱۲۷ ۱۲۶
۰۲۱ ۸۶ ۱۲۷ ۱۵۷
۰۲۱ ۸۸ ۵۸۴ ۵۰۸